Przetargi.pl
Dostawa infrastruktury sprzętowej i oprogramowania, wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa oraz przeprowadzenie szkoleń w ramach realizacji przez Gminę Siedlisko projektu ,,Cyfrowa Gmina”

Urząd Gminy Siedlisko ogłasza przetarg

 • Adres: 67-112 Siedlisko, Plac Zamkowy, 6
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 683883211 , fax. 683883211
 • Data zamieszczenia: 2022-09-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Siedlisko
  Plac Zamkowy, 6
  67-112 Siedlisko, woj. lubuskie
  tel. 683883211, fax. 683883211
  REGON: 970770385
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.siedlisko.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa infrastruktury sprzętowej i oprogramowania, wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa oraz przeprowadzenie szkoleń w ramach realizacji przez Gminę Siedlisko projektu ,,Cyfrowa Gmina”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2.1.2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa infrastruktury sprzętowej i oprogramowania, wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa oraz przeprowadzenie szkoleń w ramach realizacji przez Gminę Siedlisko projektu ,,Cyfrowa Gmina”.2.1.3. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn.: Cyfrowa Gmina JST i finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.2.1.4. Przedmiotem zamówienia jest dostawa:1) Serwer z oprogramowaniem systemowym – 1 szt.2) Urządzenie klasy UTM nr 1 – 1 szt.3) Urządzenie klasy UTM nr 2 – 1 szt.4) Urządzenie podtrzymujące zasilanie UPS – 1 szt.5) Mobilna stacja robocza z systemem operacyjnym – 2 szt.6) Narzędzie do monitorowania sieci i oprogramowania – 1 szt.7) Szkolenie dla pracowników z cyberbezpieczeństwa – 1 szt.8) Audyt cyberbezpieczeństwa – 1 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48820000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 3.1. Wysokość wadiumWykonawca składający ofertę jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych)3.2. Forma wadiumWadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:3.2.1. pieniądzu,3.2.2. gwarancjach bankowych,3.2.3. gwarancjach ubezpieczeniowych,3.2.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b pomoc finansowa udzielana przez Agencję ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020, poz. 299).3.3. Termin i sposób wniesienia wadium3.3.1. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert określonegow pkt 6.1. SWZ i utrzymać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą,z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.3.3.2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: 74 9674 0006 0000 0020 4408 0005Zaleca się dołączenie do oferty dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu lub jego kopii.3.3.3. Zaleca się, aby na przelewie umieścić informację: wadium w postępowaniu: Dostawa infrastruktury sprzętowej i oprogramowania, wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa oraz przeprowadzenie szkoleń znak postępowania: ZP.10.2022.3.3.4. Wadium wnoszone w pieniądzu winno znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).3.3.5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowaw pkt 3.2.2., 3.2.3., 3.2.4. SWZ, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.3.3.6. Z dokumentu wadium wniesionego w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej lub poręczenia powinno wynikać jednoznacznie gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, że zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp, stanowiące podstawę do żądania wypłaty należności. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert.3.3.7. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z wyrokiem KIO z dn. 24.06.2020 r., KIO 662/20, z dokumentu wadialnego powinno wynikać jednoznacznie, że zobowiązanie gwaranta obejmuje wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz obejmuje wszystkie wskazane w ustawie przesłanki zatrzymania wadium, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp, wynikające z działania lub zaniechania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.3.3.8. Niewniesienie wadium, wniesienie w sposób nieprawidłowy, nieutrzymywanie wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożenie wnioskuo zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w pkt 3.4.2.3. SWZ, skutkuje odrzuceniem oferty Wykonawcy.3.3.9. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 4.1.1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące:4.1.1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu.4.1.1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu.4.1.1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:1. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokościco najmniej 100 000,00 zł;2. jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100 000,00 zł.Uwaga:W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytowa na poszczególnych członków konsorcjum podlega sumowaniu.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek, o którym mowa w pkt 2 powyżej musi spełnić w całości co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówieniaWykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączajądo oferty oświadczenie, z którego wynika, które elementy zamówienia wykonają poszczególni Wykonawcy (zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SWZ).4.1.1.4. zdolności technicznej lub zawodowej:Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie – wykonał minimum dwie dostawy urządzeń informatycznych o wartości każdego zamówienia co najmniej100 000 zł netto, przy czym w skład urządzeń wchodziły min. komputery, serwery oraz oprogramowanie biurowe wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycieUwaga:W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia przedmiotowy warunek zostanie uznany za spełniony jeżelico najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada doświadczenie w zakresie, w którym wykazuje spełnianie warunku.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączajądo oferty oświadczenie, z którego wynika, które elementy zamówienia wykonają poszczególni Wykonawcy (zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SWZ).4.1.2. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.4.1.3. Wykonawca może w celu potwierdzania spełniania warunków o których mowa w pkt 4.1.1.3. i.4.1.1.4. SWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowychlub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.Uwaga:Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.4.1.4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasobydo oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia (sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ) lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.4.1.5. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, ma potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostępdo tych zasobów oraz określać w szczególności:4.1.5.1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;4.1.5.2. sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia.4.1.6. Zamawiający oceni czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby, zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowalub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 4.1.1.3., 4.1.1.4. SWZ, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy (określone w pkt 4.2.1. SWZ).4.1.7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-09-30

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach