Przetargi.pl
Dostawa implantów i protez wraz z innymi wyrobami ortopedycznymi dla potrzeb Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Regionalny Szpital w Kołobrzegu ogłasza przetarg

 • Adres: 78-100 Kołobrzeg, ul. Łopuskiego
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 943 530 262 , fax. 943 554 408
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalny Szpital w Kołobrzegu
  ul. Łopuskiego
  78-100 Kołobrzeg, woj. zachodniopomorskie
  tel. 943 530 262, fax. 943 554 408
  REGON: 31149600000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.kolobrzeg.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa implantów i protez wraz z innymi wyrobami ortopedycznymi dla potrzeb Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa implantów i protez wraz z innymi wyrobami ortopedycznymi dla potrzeb Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 pakiety. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 – formularz cenowy do SIWZ. 3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ. 4. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 33.14.17.00-0, 33.18.31.00-0, 33.18.32.00-0 5. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na 2 pakiety. 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 6. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141700-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach