Przetargi.pl
Wykonanie projektu przebudowy pawilonu IV Dziecięcego Szpitala Uzdrowiskowego SŁONECZKO

Uzdrowisko Kołobrzeg Spółka Akcyjna ogłasza przetarg

 • Adres: 78-100 Kołobrzeg, ks. Piotra Ściegiennego
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 943 548 802, , fax. 94 35 225 16
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uzdrowisko Kołobrzeg Spółka Akcyjna
  ks. Piotra Ściegiennego 1
  78-100 Kołobrzeg, woj. zachodniopomorskie
  tel. 943 548 802, , fax. 94 35 225 16
  REGON: 28817100000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uzdrowisko.kolobrzeg.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie projektu przebudowy pawilonu IV Dziecięcego Szpitala Uzdrowiskowego SŁONECZKO
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Wykonanie projektu przebudowy pawilonu IV Dziecięcego Szpitala Uzdrowiskowego SŁONECZKO z przystosowaniem dla kuracjuszy dorosłych oraz projektu zmiany zagospodarowania terenu z wymianą sieci wod. kan. i wykonaniem nowej nawierzchni na działce nr 95 przy ulicy Rafińskiego w Kołobrzegu. Projekt należy wykonać w oparciu o koncepcję programowo-przestrzenną i inwentaryzację budowlaną, które to dokumenty należy wykonać w pierwszej kolejności i uzgodnić je z Zamawiającym. 2. Wymagania, jakie powinien spełnić projekt budowlano- wykonawczy: 1. Budynek zabytkowy chroniony planem , dla którego w planie miejscowym jest zakaz nadbudowy i rozbudowy, konieczność zachowania bryły i geometrii dachu, detalu historycznego, stolarki. 2. Wymagana ilość łóżek : 60 3. Funkcja dla kondygnacji parteru, I i II piętra : pokoje 2-osobowe z łazienkami 4. Funkcja dla kondygnacji przyziemia: jadalnia 5.W celu doświetlenia kondygnacji przyziemia – należy przewidzieć tzw. fosę wokół budynku 6. Konieczna dobudowa windy osobowej 7. Zmiana funkcji obiektu z dziecięcego szpitala uzdrowiskowego na sanatorium dla dorosłych 8. Przewidzieć wymianę sieci wod,kan. i c.o. , kanałów kablowych na terenie działki nr 95 wraz z wykonaniem nowej nawierzchni, ogrodzenia i miejsc parkingowych 9. Przewidzieć szafy w zabudowie 10. Wymagana optymalna powierzchnia sanitariatów. 3. Opracowanie kompleksowe powinno zawierać : projekt budowlano- wykonawczy we wszystkich branżach, w tym również wszystkie instalacje p.poż wymagane prawem, projekt aranżacji wnętrz, wszelkie niezbędne uzgodnienia (w tym p.poż dla wszystkich branż i konserwator zabytków), kosztorysy inwestorskie i przedmiary we wszystkich branżach, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. 4. Zamawiający nie posiada inwentaryzacji obiektu. 5. Do ceny projektu należy również doliczyć koszt nadzoru autorskiego. 6. Załącznikiem do specyfikacji jest wzór umowy (załącznik nr 1). 7. Kompletne opracowania projektowe powinny zostać dostarczone do Zamawiającego zarówno w formie elektronicznej jak (dwa komplety) i w formie dokumentacji papierowej w 5 egzemplarzach.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71220000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 4.000,00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach