Przetargi.pl
Dostawa i uruchomienie urządzenia do pomiaru temperatury podłoża podczas epitaksji z wiązek molekularnych, pracującego w oparciu o optyczny pomiar przerwy energetycznej GaN

Instytut Wysokich Ciśnień PAN ogłasza przetarg

 • Adres: 01-142 Warszawa, ul. Sokołowska 29/37
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 6325010 , fax. 022 6324218
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Wysokich Ciśnień PAN
  ul. Sokołowska 29/37 29/37
  01-142 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 6325010, fax. 022 6324218
  REGON: 01582513400000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i uruchomienie urządzenia do pomiaru temperatury podłoża podczas epitaksji z wiązek molekularnych, pracującego w oparciu o optyczny pomiar przerwy energetycznej GaN
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa i uruchomienie urządzenia do pomiaru temperatury podłoża podczas epitaksji z wiązek molekularnych, pracującego w oparciu o optyczny pomiar przerwy energetycznej GaN
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 385400002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 63 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 5) dostarczą wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich 12 miesięcy od daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia. Udokumentowane dostawy powinny odpowiadać swoim rodzajem oraz wartością dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia. Wykaz powinien zawierać przedmiot dostawy, daty wykonania oraz odbiorców. Do wykazu powinny zostać dołączone dokumenty potwierdzające należyte wykonanie zamówień Zamawiający oceni warunki udziału w postępowaniu na zasadzie TAK-NIE (spełnia - nie spełnia)
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Art. 22 ust 1 i Art. 24 ust 1 Ustawy PZP) 2.Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich 12 miesięcy od daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia. Udokumentowane dostawy powinny odpowiadać swoim rodzajem oraz wartością dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia. Wykaz powinien zawierać przedmiot dostawy, daty wykonania oraz odbiorców. Do wykazu powinny zostać dołączone dokumenty potwierdzające należyte wykonanie zamówień

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Czas dostawy
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.unipress.waw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach