Przetargi.pl
Dostawa i uruchomienie nakrywarki preparatów histoatologicznych dla Katedry i Zakładu Patomorfologii SUM w Katowicach

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach ogłasza przetarg

 • Adres: 40-055 Katowice, ul. Poniatowskiego
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 2083547 , fax. 32 2083568
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
  ul. Poniatowskiego 15
  40-055 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 2083547, fax. 32 2083568
  REGON: 000289035
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny:

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i uruchomienie nakrywarki preparatów histoatologicznych dla Katedry i Zakładu Patomorfologii SUM w Katowicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa oraz uruchomienie nakrywarki preparatów histopatologicznych dla Katedry i Zakładu Patomorfologii SUM w Katowicach. 2.Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu o założenia określone w Specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik 3 do SIWZ. 3.Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych, zgodny z normami i obowiązującymi wymaganiami techniczno-eksploatacyjnymi obowiązującymi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz parametrami technicznymi określonymi w Specyfikacji technicznej bezpośrednio do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, tj.: Katedry i Zakładu Patomorfologii SUM w Katowicach, ul. Medyków 18, 40-752 Katowice do pomieszczenia wskazanego przez Kierownika jednostki lub osobę przez niego upoważnioną.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33190000-8

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach