Przetargi.pl
Świadczenie usług ochrony fizycznej obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zabrzu Sp. z o.o. wraz z usługami dodatkowymi

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zabrzu Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 41800 Zabrze, ul. Matejki
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2716340, 2716640 w. 102 , fax. 322 716 340
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zabrzu Sp. z o.o.
  ul. Matejki 6
  41800 Zabrze, woj. śląskie
  tel. 032 2716340, 2716640 w. 102, fax. 322 716 340
  REGON: 27685464000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług ochrony fizycznej obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zabrzu Sp. z o.o. wraz z usługami dodatkowymi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie następujących usług: 1) usług ochrony fizycznej wraz z usługami dodatkowymi 2) usług sprzątania wewnątrz i zewnątrz budynku na niżej wymienionych obiektach: a) Kąpielisko Leśne w Zabrzu - Maciejowie przy ul. Srebrnej 10 b) Miejskie Składowisko Odpadów Komunalnych w Zabrzu przy ul. Cmentarnej c) Targowisko Miejskie w Zabrzu przy ul. Jagiełły d) Stadion sportowy Sparta w Zabrzu przy ul. Mickiewicza 66a e) Stadion sportowy Sparta w Zabrzu przy ul. Żniwiarzy f) Hala Widowiskowo - Sportowa w Zabrzu przy ul. Matejki 6 g) Baza Magazynowa w Zabrzu przy ul. Handlowej 6. Zamawiający wskazuje, iż usługi ochrony fizycznej wraz z usługami dodatkowymi stanowią 92,67% zakresu zamówienia, zaś usługi sprzątania – 7,33% zakresu zamówienia, przy czym usługi sprzątania wewnątrz budynku stanowią 1,5% zakresu zamówienia, a usługi sprzątania na zewnątrz -5,83% zakresu zamówienia. Zamawiający wskazuje, iż na datę ogłoszenia zamówienia podatek VAT na usługi ochrony i usługi dodatkowe wynosi 23%, na usługi sprzątania wewnątrz budynku wynosi 23%, zaś na usługi sprzątania na zewnątrz – 8%, które to wielkości należy odpowiednio odnieść do procentowego zakresu udziału każdego rodzaju usługi w ogólnym zakresie zamówienia wskazanym w zdaniu poprzedzającym. Ochrona wraz z usługami dodatkowymi oraz usługi sprzątania na obiektach odbywać się będzie w systemie opisanym w SIWZ i z uwzględnieniem następującego zakresu obowiązków. III.1.1.a) Kąpielisko Leśne w Zabrzu - Maciejowie przy ul. Srebrnej 10 obejmujące działki nr 175/24, nr 43/16, nr 46/16, nr 160/24, nr 173/24: (pomieszczenie portierni o pow. 6,20m2) Czynności, dodatkowe, usługi sprzątania wewnątrz i zewnątrz: - obsługa portierni (w tym obsługa centrali telefonicznej i monitoringu); - prowadzenie dokumentacji wydawania i zdawania kluczy od poszczególnych obiektów i pomieszczeń; - codzienne zbieranie utargów ( sezon letni) z obiektu i ich rozliczanie w dziale księgowości, przy czym rozliczanie gotówki winno następować niezwłocznie, jednak nie później niż następnego dnia roboczego; - wykonywanie czynności biletera ( w sezonie letnim) przy wejściu głównym na teren obiektu; - kulturalna, grzeczna i rzeczowa obsługa Klientów; - sprawdzanie zabezpieczenia wszystkich pomieszczeń drzwi, okien oraz ogrodzenia terenu obiektu; - egzekwowanie przestrzegania zakazu kąpieli w basenach ( poza sezonem letnim) oraz przebywania na terenie obiektu osób postronnych, po godzinach funkcjonowania Kąpieliska Leśnego; - dbanie o ład, estetykę i porządek w obrębie obiektu, w tym: zamiatanie, odśnieżanie, grabienie liści; - wykonywanie innych czynności zleconych przez Kierownika obiektu; - przekazywanie meldunków do posterunku w HWS ul. Matejki 6, z wydarzeń po zmianie popołudniowo-nocnej o godz. 6.00 i dziennej o godz.18.00; - w razie pożaru pracownik ochrony winien natychmiast powiadomić Straż Pożarną Kierownictwo firmy ochroniarskiej, Kierownictwo Obiektu, Grupę Interwencyjną,i niezwłocznie przystąpić do gaszenia pożaru dostępnymi środkami nie narażając zdrowia i życia; - w razie stwierdzenia usiłowania bądź dokonania przestępstwa na chronionym obiekcie, pracownik ochrony niezwłocznie wzywa Policję, Grupę Interwencyjną, powiadamia kierownictwo obiektu, a następnie zabezpiecza ślady i dowody rzeczowe na miejscu zdarzenia, do czasu przybycia organów ścigania. Usługa monitorowania obiektu Kąpieliska Leśnego obejmuje obserwację: bramy wejściowej, kasy, budynku stajni, alei głównej obiektu; terenu placu zabaw. Sprzęt monitoringu: 8 kamer – tj. 4 szt. Stajnia, 1 szt. Kasy, 3 szt. Budynek gospodarczy. III.1.1.b) Miejskie Składowisko Odpadów Komunalnych w Zabrzu ul. Cmentarna. (pomieszczenie portierni o pow. 10m2) Przedmiotem ochrony fizycznej jest kwatera zrekultywowana, kwatera eksploatowana i nowo wybudowana kwatera składowiska wraz z jej infrastrukturą: - wyposażenie starej i nowej kwatery wraz z instalacją elektryczną, - urządzenia do pomiarów wód podziemnych (tzw. piezometry – 5 szt.), - garaże i budynki, - magazyny, - sprzęt z parkiem maszynowym znajdujący się w obrębie zabudowań, - urządzenia do pomiarów odprowadzonych odcieków do kolektora. III.1.1.c) Targowisko Miejskie w Zabrzu przy ul. Jagiełły: (pomieszczenie portierni o pow. 5m2) Czynności, dodatkowe, usługi sprzątania wewnątrz i zewnątrz: - kontrola i ewidencja ruchu (sprawdzanie przepustek samochodów wjeżdżających na teren targowiska w godzinach jego zamknięcia), - dbanie o ład, estetykę i porządek w obrębie obiektu, - wykonywanie odczytów wodomierzy i liczników energii elektrycznej. Obiekt nie posiada urządzeń do monitoringu wizyjnego. III.1.1.d) Stadion Sportowy Sparta w Zabrzu przy ul. Mickiewicza 66a: Czynności, dodatkowe, usługi sprzątania wewnątrz i zewnątrz: - obsługa kotłów centralnego ogrzewania (wymagane uprawnienia do obsługi kotłów wodnych na paliwa stałe o mocy pow. 50KW wraz z urządzeniami pomocniczymi) - wykonywanie czynności porządkowych w obrębie obiektu i wewnątrz obiektu, - obsługa portierni, - prowadzenie ewidencji wejść na obiekt, - obsługa kasy fiskalnej. Obiekt nie posiada urządzeń do monitoringu wizyjnego. III.1.1.e) Stadion Sportowy Sparta w Zabrzu przy ul. Żniwiarzy: Czynności, dodatkowe, usługi sprzątania wewnątrz i zewnątrz: - obsługa kotłów centralnego ogrzewania (wymagane uprawnienia do obsługi kotłów wodnych na paliwa stałe o mocy pow. 50KW wraz z urządzeniami pomocniczymi) - wykonywanie czynności porządkowych w obrębie obiektu i wewnątrz obiektu - obsługa portierni, - prowadzenie ewidencji wejść na obiekt. Obiekt nie posiada urządzeń do monitoringu wizyjnego. III.1.1.f) Hala Widowiskowo – Sportowa w Zabrzu przy ul. Matejki 6: (pomieszczenie portierni o pow. 10m2 i pomieszczenie socjalne o pow. 9,60m2) Czynności, dodatkowe, usługi sprzątania wewnątrz i zewnątrz: - obsługa centrali telefonicznej, - obsługa centrali monitoringu p.poż., - obsługa urządzeń monitoringu wizyjnego, - obsługa terminala ŚKUP, - kontrolowanie obiektu oraz terenu wokół hali, - pobieranie opłat za wypożyczenia sprzętu, korzystanie z pomieszczeń HWS z obsługą kasy fiskalnej oraz ich rozliczanie w dziele księgowości (zgodnie z instrukcją kasową), - udostępnianie pomieszczeń zgodnie z przedstawionym grafikiem, - ewidencjonowanie wydawania i zdawania kluczy do pomieszczeń w hali np. do biur, magazynków , - prowadzenie wynajmu pokoi zgodnie z przekazanym przez pracownika recepcji Willi Ambasador grafikiem (wpis do książki meldunkowej) - pobieranie opłat za korzystanie z pokoi hotelowych ( wystawianie druków KP) - pobranie danych na firmę w przypadku gościa biznesowego, informowanie gości że faktury VAT wystawiane będą w godzinach 6:00 do 22:00 na recepcji Willi Ambasador, w przypadku braku możliwości odebrania faktury osobiście, dokumenty księgowe zostaną wysłane pocztą. - przestrzeganie przepisów o zachowaniu tajemnicy służbowej - doraźna obsługa systemu kontroli dostępu do Willi Ambasador - w przypadku stwierdzenia na obiekcie Willi przebywania osób trzecich, stwierdzenia usiłowania bądź dokonywania przestępstwa niezwłocznie wezwać grupę interwencyjną. - potwierdzanie przekazywania i odbierania samochodu służbowego wraz z dokumentami i kluczykami przez pracowników MOSiR - przygotowanie do gry kortów tenisowych, - przygotowanie boiska do gry w siatkówkę, - wypożyczanie sprzętu sportowego, - włączanie i wyłączanie oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego, - dbanie o powierzony sprzęt, - utrzymanie czystości w recepcji, dbanie o ład, estetykę i porządek w obrębie obiektu, - wykonanie odczytów wodomierzy i liczników energii elektrycznej i cieplnej w dni wolne od pracy, - sprawdzanie kłódek, plomb i innych zabezpieczeń na wszystkich bramach wjazdowych, magazynowych i oknach, - w wypadku zgłoszenia przez klientów kradzieży, awarii lub innej szkody, uszkodzenia lub kradzieży wyposażenia obiektu niezwłoczne poinformowanie o zaistniałej sytuacji kierownika obiektu lub osobę pełniącą zastępstwo oraz sporządzenie notatki z zaistniałej sytuacji, - przestrzeganie zakazu przebywania w recepcji i na terenie obiektu osób postronnych oraz pracowników nie będących aktualnie na dyżurze. III.1.1.g) Magazyny Komercyjne w Zabrzu przy ul. Handlowej 6: (pomieszczenia portierni o pow. 4,5 m2) Czynności, dodatkowe, usługi sprzątania wewnątrz i zewnątrz: - wydawanie i przyjmowanie barierek stalowych wygradzających w sytuacji, gdy w danym czasie na terenie obiektu nie ma pracowników Zamawiającego, - kierowanie ruchem pojazdów na terenie obiektu, - dbanie o ład, estetykę i porządek w obrębie obiektu, w tym odśnieżanie, zamiatanie, grabienie liści, - prowadzenie rejestru pojazdów parkujących na obiekcie, - wykonywanie odczytów wodomierzy i liczników energii elektrycznej w dni wolne od pracy pracowników Zamawiającego i podawanie ich do HWS,- wykonywanie innych poleceń Kierownika obiektu. Ponadto Wykonawca będzie zobowiązany do wykonywania na obiektach, o których mowa w pkt III.1.f,g, dodatkowych czynności polegających na potwierdzaniu przekazywania i odbierania samochodu służbowego wraz z dokumentami i kluczykami przez pracowników MOSiR.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79710000-4

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 9 450 (słownie: dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt) przed upływem terminu składania ofert. 2.Wadium może być wniesione w: 1)pieniądzu; 2)poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3)gwarancjach bankowych; 4)gwarancjach ubezpieczeniowych; 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359). Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto 39 8435 0004 0000 0001 1370 0001 z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu KZP/2/I/17 na świadczenie usług ochrony fizycznej obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zabrzu Sp. z o.o. wraz z usługami dodatkowymi” 3.Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w rozdz. VIII. 2. niniejszej SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 4.Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 1)pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; 2)innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. 5.Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. 6.Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 7.Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach