Przetargi.pl
Dostawa i rozładunek materiałów biurowych, papieru do drukowania oraz oryginalnych, fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, kserokopiarek dla Lubuskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Zielonej Górze

Lubuski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza przetarg

 • Adres: 65-120 Zielona Góra, Al. Zjednoczenia
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 683 292 700 , fax. 684 519 449
 • Data zamieszczenia: 2019-03-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Lubuski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
  Al. Zjednoczenia 104
  65-120 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 683 292 700, fax. 684 519 449
  REGON: 10613083000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.arimr.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Agencja wykonawcza

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i rozładunek materiałów biurowych, papieru do drukowania oraz oryginalnych, fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, kserokopiarek dla Lubuskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Zielonej Górze
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część I Dostawa i rozładunek materiałów biurowych i papieru do drukowania dla Lubuskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Zielonej Górze, określonych szczegółowo w tabeli asortymentowo - cenowej, stanowiącej załącznik nr 2A do SIWZ. Część II Dostawa i rozładunek oryginalnych, fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, kserokopiarek dla Lubuskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Zielonej Górze, określonych szczegółowo w tabeli asortymentowo - cenowej, stanowiącej załącznik nr 2B do SIWZ. Szczegółowy zakres dostaw będących przedmiotem zamówienia został wskazany w Rozdziale I ust. 3 SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30190000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie. Zamawiający oceni spełnienie ww. warunku na podstawie treści Oświadczenia Wykonawcy dotyczącego spełnienia warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 4A do SIWZ).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Właściwie wypełniony i podpisany: a) Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ i Umowy, b) Tabele asortymentowo – cenowe przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2A i/lub 2B do SIWZ i Umowy. 2. Pełnomocnictwo (oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopię) do podpisania oferty, jeżeli oferta nie została podpisana przez osoby upoważnione do tych czynności dokumentem rejestracyjnym (załącznik nr 6 do SIWZ). 3. Parafowany na wszystkich stronach przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną wzór umowy (załącznik nr 5 do SIWZ). 4. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę wykonania zamówienia lub jego części podwykonawcom – Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia (zakresu), której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom (załącznik nr 7 do SIWZ). Wykonawca odpowiada za działania podwykonawców, jak za swoje własne. Jeżeli Wykonawca nie załączy do oferty powyższego załącznika, Zamawiający uzna, że Wykonawca wykona całość zamówienia samodzielnie, bez zatrudnienia podwykonawców. 5. Certyfikat producenta papieru potwierdzający minimalne parametry bieli – 161 CIE. 6. Podpisane oświadczenie do złożonej oferty na dostawę materiałów eksploatacyjnych, wypełnione tylko przez Wykonawców składających ofertę na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, kserokopiarek (załącznik nr 10 do SIWZ i Umowy). 7. Wykonawca oferujący oryginalne materiały eksploatacyjne dołączy do oferty dokument, którego treść potwierdzi parametry techniczne i jakościowego oferowanych materiałów (rozdział I ust. 3 pkt 8). 8. W celu potwierdzenia, że oferowane materiały równoważne odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego Wykonawca, pod rygorem odrzucenia oferty, zobowiązany jest wpisać w tabeli asortymentowo – cenowej Załącznik nr 2B do SIWZ i Umowy nazwę materiału, symbol/kod, nazwę producenta oraz informację o wydajności oraz dostarczyć wraz z ofertą dokument, którego treść potwierdzi spełnienie wymaganych parametrów technicznych, jakościowych (rozdział I ust. 3 pkt. 10). W przypadku składania dokumentów w języku obcym należy złożyć je wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach