Przetargi.pl
DOSTAWA I MONTAŻ ZASŁON PIONOWYCH TYPU VERTICALE ORAZ ROLET OKIENNYCH WOLNO WISZĄCYCH ZACIEMNIAJĄCYCH - sprawa nr 39/2019

13 Wojskowy Oddział Gospodarczy ogłasza przetarg

 • Adres: 86-300 Grudziądz, ul. Czwartaków
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 261 48 32 90, 261 48 32 00 , fax. 261 48 32 22
 • Data zamieszczenia: 2019-05-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 13 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  ul. Czwartaków 3
  86-300 Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 261 48 32 90, 261 48 32 00, fax. 261 48 32 22
  REGON: 34090727700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.13wog.wp.mil.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA I MONTAŻ ZASŁON PIONOWYCH TYPU VERTICALE ORAZ ROLET OKIENNYCH WOLNO WISZĄCYCH ZACIEMNIAJĄCYCH - sprawa nr 39/2019
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa i montaż zasłon pionowych typu verticale oraz rolet okiennych wolno wiszących zaciemniających zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozdziale III SIWZ, opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 i 2 do SIWZ oraz warunkami wyszczególnionymi w Załączniku Nr 3 w ilościach w asortymencie następująco: 1)zasłony pionowe typu Verticale w ilości ogółem 1 178,12 m2, 2)rolety okienne wolno wiszące zaciemniające w ilości 9 szt. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: 13 Wojskowy Oddział Gospodarczy (13 WOG) - ul. Legionów 52, 86-300 Grudziądz Jednostka Wojskowa 4224- Jamy gm. Rogóźno, 86-318 Rogóźno Centrum Szkolenia Logistyki (CSLog) - ul. Gen. Bema 3, 86-300 Grudziądz Centrum Szkolenia Logistyki (CSLog) - ul. Dworcowa 6A, 86-134 Dragacz 13 Wojskowy Oddział Gospodarczy (13 WOG) - ul. Anny Walentynowicz 15, 86-300 Grudziądz Jednostka Wojskowa 1109 - ul. Hallera 62,86-300 Grudziądz Jednostka Wojskowa 3136 - ul. 3 Maja 2-4, 86-200 Chełmno Jednostka Wojskowa 3136 - Grubno, Klamary gm. Chełmno, k/Stolna 13 Wojskowy Oddział Gospodarczy (13 WOG) - ul. Czwartaków 3, 86-300 Grudziądz Szczegółowy zakres realizacji ilości, rodzaju i asortymentu, wykaz pomieszczeń wskazany został w treści Załącznika nr 1 do SIWZ. 2.Dostarczony przedmiot zamówienia winien być w pierwszym gatunku, fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2018 r., nie noszący znamion użytkowania. Ponadto powinien spełniać wymagania jakościowe, właściwości określone przez producenta danego wyrobu oraz gwarantować bezpieczeństwo, funkcjonalność i niezawodność wykorzystania w zakresie swego przeznaczenia. 3.Wyroby będące przedmiotem zamówienia w danej pozycji asortymentowej dostarczone do Zamawiającego winny być jednakowe tj. o takich samym uwarunkowaniach technicznych, estetycznych, rodzaju, modelu i wzorze oraz właściwościach dla danej dostarczanej pozycji przedmiotu zamówienia. 4.Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o parametrach przewyższających wymagania Zamawiającego pod warunkiem spełnienia co najmniej wymagań minimalnych określonych w Załączniku nr 1, 2, 3 do SIWZ i nie gorszego w zakresie jakości przy zachowaniu jego odpowiedniej funkcjonalności i przeznaczenia. Użyte do opisu przedmiotu zamówienia (w Załączniku nr 1 do SIWZ) znaki towarowe, rysunki lub pochodzenie towaru od określonego producenta służy jedynie określeniu wymaganych standardów i właściwości wymaganego przedmiotu zamówienia. 5.Wykonawca jest zobowiązany zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z określonymi przez Zamawiającego minimalnymi parametrami. Wszędzie tam, gdzie Zamawiający nie określił wprost danego parametru, leży to w gestii Wykonawcy. 6.Wykonawca zabezpieczy należycie towar na czas przewozu i ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę i jakość przedmiotu zamówienia. 7.Zakazuje się dokonywania na każdym etapie postępowania oraz podczas realizacji zamówienia zdjęć, nagrań, zbierania danych z wykorzystywaniem aparatów latających, w tym BSP typu „Dron”. 8.Szczegółowy opis warunków realizacji przedmiotu zamówienia określają OWU stanowiące Załącznik nr 3 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39515000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wymaga spełnienia szczególnych warunków przez Wykonawców
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Każdy Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do złożenia wraz z ofertą do upływu terminu składania ofert następujących dokumentów: 1)Formularz ofertowy – według wzoru określonego Załącznikiem nr 2 do SIWZ; 2)Oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 p.z.p. o braku podstaw do wykluczenia oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – według wzoru określonego Załącznikiem nr 4 do SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców ubiegających się o zamówienie. 3)Pełnomocnictwo do działania innych/ej osób/y w imieniu Wykonawcy w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii pełnomocnictwa – o ile dotyczy. 3.Celem wykazania, że nie występują podstawy do wykluczenia Wykonawców z postępowania na mocy art. 24 ust. 1 pkt. 23 Ustawy, każdy Wykonawca, który złożył ofertę przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego – www.13wog.wp.mil.pl, informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, oryginał oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli oferty. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może (o ile dotyczy) przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną