Przetargi.pl
Dostawa i montaż wyposażenia poprawiającego ergonomię w środowisku pracy na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu ogłasza przetarg

 • Adres: 87-100 Toruń, Juliusza Słowckiego
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 566 508 565 , fax. 566 486 447
 • Data zamieszczenia: 2021-08-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu
  Juliusza Słowckiego 118 a
  87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 566 508 565, fax. 566 486 447
  REGON: 57212820000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mopr.torun.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i montaż wyposażenia poprawiającego ergonomię w środowisku pracy na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa i montaż wyposażenia poprawiającego ergonomię w środowisku pracy na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu w związku z realizacją projektu „Zdrowi i aktywni”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko –Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.6. Zdrowy i aktywny region, Poddziałanie 8.6.1 Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej mieszkańców. Przedmiot zamówienia: Część I zamówienia: dostawa i montaż 146 sztuk fabrycznie nowych, nieużywanych, nieuszkodzonych foteli ergonomicznych, Część II zamówienia: dostawa i montaż 87 sztuk fabrycznie nowych, nieużywanych, nieuszkodzonych podnóżków ergonomicznych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39110000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach