Przetargi.pl
„Dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń kuchni z zapleczem w ramach realizacji zadania inwestycyjnego „Przebudowa i rozbudowa części istniejącej szkoły w Zapolicach o przedszkole publiczne.”

Gmina Zapolice ogłasza przetarg

 • Adres: 98-161 Zapolice, Plac Strażacki
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 43 823-19-82 w. 28, , fax. 438 231 982
 • Data zamieszczenia: 2019-07-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Zapolice
  Plac Strażacki 5
  98-161 Zapolice, woj. łódzkie
  tel. 43 823-19-82 w. 28, , fax. 438 231 982
  REGON: 73093448200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zapolice.biuletyn.net

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń kuchni z zapleczem w ramach realizacji zadania inwestycyjnego „Przebudowa i rozbudowa części istniejącej szkoły w Zapolicach o przedszkole publiczne.”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń kuchni z zapleczem w ramach realizacji zadania inwestycyjnego „Przebudowa i rozbudowa części istniejącej szkoły w Zapolicach o przedszkole publiczne. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części (zadania) tj. Część I: „Meble i wyposażenie technologiczne kuchni”; Część II: „Sprzęt AGD i naczynia.” Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Jeżeli wykonawca stwierdzi, że użyte w SIWZ i w załącznikach do SIWZ parametry lub normy krajowe lub przenoszące na normy europejskie lub normy międzynarodowe mogą wskazywać na producentów produktów lub źródła ich pochodzenia to oznacza, że mają takie znaczenie, że parametry techniczne tak wskazanych produktów określają wymagane przez Zamawiającego minimalne oczekiwania co do jakości produktów, które mają być użyte do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca jest uprawniony do stosowania produktów równoważnych, przez które rozumie się takie, które posiadają parametry techniczne nie gorsze od tych wskazanych w SIWZ i w załącznikach do SIWZ , również dopuszcza się wykazanie normami równoważnymi w stosunku do tych wskazanych. Na Wykonawcy spoczywa ciężar wskazania „równoważności”. Klauzula dotycząca zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp: nie dotyczy. Informacja na temat możliwości powierzenia przez Wykonawcę wykonania części zamówienia Podwykonawcom: Wykonawca może powierzyć wykonanie części niniejszego zamówienia Podwykonawcom. W takim przypadku zobowiązany jest do: wykazania w formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom, wartości lub procentowo określonej część zamówienia jaka zostanie powierzona podwykonawcy oraz do podania nazw (firm) Podwykonawców, jeżeli są znane. Konieczność powierzenia podwykonawcom realizacji jakiegoś elementu zamówienia wynikła w trakcie realizacji zamówienia wymagać będzie pisemnej akceptacji Zamawiającego. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia w zakresie przedmiotu zamówienia. Wymagania stawiane Wykonawcy: 1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 2) Wszelkie ustalenia dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. 3) Wykonawca jest obowiązany do określenia telefonów kontaktowych i numerów faks oraz współdziałania z Zamawiającym w celu dokonywania innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 4) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. Wymagania dot. gwarancji: Zamawiający wymaga aby Wykonawca udzielił gwarancji na przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 60 miesięcy. Niezależnie od gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi. Okres rękojmi ustala się na okres tożsamy okresowi gwarancji. Dodatkowe informacje: 1) Wykonawca zapewnia materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, posiadające aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na ich stosowanie i niezbędne do odbioru przez stosowne instytucje. 2) Zadanie realizowane będzie w korelacji z odrębnym projektami inwestycyjnymi w obszarze tego samego obiektu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39150000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium dla każdej części osobno w wysokości: 1) Część I zamówienia– 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/10), 2) Część II zamówienia – 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium może zostać wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 359 ze zm.). Wadium wnoszone w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego w Ludowym Banku Spółdzielczym w Zduńskiej Woli nr rachunku: 95 9279 0007 0060 6114 2000 0240 z adnotacją Wadium „Dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń kuchni z zapleczem w ramach realizacji zadania inwestycyjnego „Przebudowa i rozbudowa części istniejącej szkoły w Zapolicach o przedszkole publiczne. Część ….” Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem, tak, aby wpłynęło ono na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Powyższe zalecenie wynika z czasu trwania rozliczeń międzybankowych. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się chwilę uznania na rachunku bankowym Zamawiającego. Okoliczności zwrotu wadium określa ustawa Pzp. 9.8. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą w osobnej kopercie. 9.9. Niewniesienie wadium w terminie lub wniesienie wadium w nieprawidłowy sposób skutkować będzie odrzuceniem oferty, zgodnie z treścią art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta musi zawierać: 1) Formularz ofertowy przygotowany zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku Nr 1 do SIWZ (wszystkie wolne miejsca w Formularzu ofertowym zobowiązany jest wypełnić Wykonawca, o ile z treści Formularza ofertowego nie wynika inaczej), podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy 2) w przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. W przypadku wspólników spółki cywilnej nie jest wymagane składanie ww.pełnomocnictwa, gdy z załączonych do oferty dokumentów wynika umocowanie wspólnika podpisującego ofertę do reprezentowania spółki cywilnej, 3) w przypadku, gdy ofertę lub załączniki do oferty podpisuje osoba, która nie jest wskazana we właściwym rejestrze do reprezentacji podmiotu lub której samodzielne działanie w świetle zasad reprezentacji podmiotu wynikających z właściwego rejestru jest niewystarczające do reprezentacji podmiotu - pełnomocnictwo do reprezentacji podmiotu składającego ofertę wraz z załącznikami, o ile prawo do reprezentacji tego podmiotu nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. 4) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu zobowiązany jest zamieścić informacje o tych podmiotach w „oświadczeniu wstępnym” oraz przedłożyć zobowiązanie tego podmiotu do oddana mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 5) Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców,oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców 6) formularz cenowy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach