Przetargi.pl
Dostawa i montaż wyposażenia do budynku szatniowo – sanitarnego przy ul. Dygasińskiego 1 w Chmielniku

Gmina Chmielnik ogłasza przetarg

 • Adres: 26-020 Chmielnik, Plac Kościuszki
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 413 543 273 , fax. 413 543 273
 • Data zamieszczenia: 2019-06-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Chmielnik
  Plac Kościuszki 7
  26-020 Chmielnik, woj. świętokrzyskie
  tel. 413 543 273, fax. 413 543 273
  REGON: 29100974500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.chmielnik.com

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i montaż wyposażenia do budynku szatniowo – sanitarnego przy ul. Dygasińskiego 1 w Chmielniku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia do budynku szatniowo sanitarnego przy ul. Dygasińskiego 1 w Chmielniku w ramach zadania budżetowego pn. Przebudowa i rozbudowa budynku szatniowo – sanitarnego przy ul. Dygasińskiego wraz z zagospodarowaniem terenu wg zestawienia poniżej: 1) regały szatniowe o następujących parametrach: - regały wykonane z płyty hpl, - jednodrzwiowe, zamykane na klucz ( 2 klucze do każdego zamka), z numeracją szafek, - z ławką wysuwaną lub na stałe, - z półką na obuwie, półką na ubranie i haczykami, - wysokość szafek 180 cm, szerokość ok. 40 cm, - ilość szafek: 40 szt. Zamawiający załącza mapę z dokumentacji projektowej przebudowy budynku szatniowo sanitarnego obrazującą wymiary pomieszczeń szatniowych oraz możliwość rozmieszczenia szafek – Załącznik nr 7 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany usytuowania szafek w celu poprawy funkcjonalności pomieszczeń szatniowych. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji zamówienia zobowiązany jest do dokonania własnych pomiarów pomieszczeń szatniowych oraz przedstawienia Zamawiającemu propozycji rozmieszczenia regałów szatniowych. Zamawiający preferuje kolory w odcieniach stosowanych w szatniach męskich np. szarości, niebieskiego. Kolor płyty zostanie uzgodniony z wybranym wykonawcą z przedstawionego wzornika. Poniżej zostały zamieszczone zdjęcia poglądowe przedstawiające wymagania Zamawiającego co do wymaganych elementów regałów szatniowych. 2) szafa ubraniowa z drążkiem oraz półkami (1/2 półki, ½ drążek na wieszaki ) wymiary: 100 x 180 x 55 - 1 szt. 3) szafa na sprzęt sportowy o wymiarach wys. 180, szer. 120, gł. 50 cm - 1 szt. Szafa do przechowywania sprzętu sportowego wykonana z blachy malowanej farbą proszkową lub płyty meblowej. Półki regulowane co 15 mm. Drzwi przesuwne siatkowe lub z płyty meblowej. Rysunek poglądowy: 4) stolik do pokoju trenera – 1 szt. wykonany z płyty meblowej lub drewniany, nogi metalowe lub drewniane, blat 25 mm, wymiary 100 x 100 cm. 5) krzesła do pokoju trenera – 4 szt. – tapicerowane siedzisko i oparcie, konstrukcja stalowa. Rysunek poglądowy: 6) regał o konstrukcji metalowej z 5 – cioma półkami o głębokości 40 cm, szerokość regału 1m, wys. 180 cm – 1 szt. Zestawienie wyposażenia stanowi Załącznik nr 5 – Zestawienie cenowe wyposażenia. 3. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów produktów ma charakter wyłącznie przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenia konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. Obowiązek wskazania, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania Zamawiającego leży po stronie Wykonawcy. Materiały, urządzenia i inne wyposażenie przed wbudowaniem, zastosowaniem lub zainstalowaniem podlegają akceptacji Zamawiającego. 4. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia z materiałów własnych. Zamawiający wymaga, aby wszystkie dostarczane materiały budowlane były nowe i nieużywane, wolne od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych oraz posiadały certyfikaty i atesty wymagane obowiązującymi przepisami prawa. 5. Zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej budynku objętego niniejszym zamówieniem, celem sprawdzenia miejsca dostaw oraz warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia. W związku z powyższym wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca. Przeprowadzenie wizji lokalnej nie jest elementem obowiązkowym. 6. Zamawiający wymaga udzielenia rękojmi i gwarancji na dostarczone i zamontowane urządzenia, na okres nie krótszy niż 24 miesięcy (2 lata) i nie dłuższy niż 36 miesięcy (3 lata). Okres rękojmi i gwarancji na dostarczone wyposażenie rozpoczyna się od daty zakończenia dostaw potwierdzonych protokołem odbioru końcowego. Termin udzielonej gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert. 7. Wykonawca przyjmuje do wykonania pełny zakres dostaw, w tym wszelkie prace pomocnicze i montażowe, towarzyszące wymagane do zrealizowania zadania w stanie gotowym do użytkowania ( podana cena ofertowa zawierać będzie również wartość tych czynności). 8. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą art. obowiązki wynikające z RODO ), w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4). 9. Wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. Stosowne oświadczenie w swojej treści Formularz ofertowy stanowiący – Załącznik nr 1 do SIWZ. 10. Wykonawcy zobowiązani są do wypełnienia oświadczenia dotyczącego statusu przedsiębiorcy ( informacja o charakterze statystycznym wymagana do ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, publikowanego przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych) zamieszczonego w formularzu ofertowym – Załącznik nr 1 do SIWZ. Zgodnie z art. 105 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej ( Dz. U. z 2016r. poz. 1829 z późn. zm.) za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: 1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz 2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 mln euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro. Zgodnie z art. 106 ww. ustawy za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: 1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz 2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 mln euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39150000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Formularz ofertowy zgodny z treścią Załącznika nr 1 do SIWZ, b) Zestawienie cenowe wyposażenia – Załącznik nr 5 do SIWZ, c) Pełnomocnictwo ( jeżeli dotyczy), d) Zobowiązania innych podmiotów – Załącznik nr 6 (jeżeli dotyczy).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach