Przetargi.pl
Dostawa i montaż wodomierzy ciepłej i zimnej wody oraz ciepłomierzy w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych będących własnością MTBS Spółka z o.o. w Płocku

Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 09-400 Płock, ul. Kwiatka
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 243 660 330 , fax. 243 660 346
 • Data zamieszczenia: 2020-05-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
  ul. Kwiatka 5
  09-400 Płock, woj. mazowieckie
  tel. 243 660 330, fax. 243 660 346
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mtbs.plock.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i montaż wodomierzy ciepłej i zimnej wody oraz ciepłomierzy w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych będących własnością MTBS Spółka z o.o. w Płocku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wodomierzy ciepłej i zimnej wody oraz ciepłomierzy w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych będących własnością MTBS Spółka z o.o. w Płocku.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38421100-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 5 000,00 zł
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Dowód wniesienia wadium (wniesionego w innej formie niż w pieniądzu); 2) Pełnomocnictwo (oryginał) osoby lub osób podpisujących ofertę - jeżeli uprawnienie do podpisu nie wynika bezpośrednio z rejestru przedsiębiorców KRS lub CEIDG (lub ich odpowiednika w danym kraju); 3) W przypadku złożenia oferty wspólnej – pełnomocnictwo udzielone liderowi; 4) Zobowiązanie podmiotu trzeciego – Załącznik nr 4 do Instrukcji (jeżeli dotyczy).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach