Przetargi.pl
Dostawa i montaż urządzeń do przetwórstwa mleka dla Centrum Praktycznego Szkolenia w Zakresie Małego Przetwórstwa prowadzonego przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie - Oddział w Radomiu ogłasza przetarg

 • Adres: 26-600 Radom, ul. Chorzowska 16/18
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 048 3656900 , fax. 048 3654970
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie - Oddział w Radomiu
  ul. Chorzowska 16/18 16/18
  26-600 Radom, woj. mazowieckie
  tel. 048 3656900, fax. 048 3654970
  REGON: 01590053900025
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.cdr.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka Doradztwa Rolniczego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i montaż urządzeń do przetwórstwa mleka dla Centrum Praktycznego Szkolenia w Zakresie Małego Przetwórstwa prowadzonego przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa, montaż / w tym pierwsze uruchomienie / i przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi zaoferowanych urządzeń / opisanych poniżej / na rzecz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 422152008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1)Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości: Dla Grupy I - 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) Dla Grupy II - 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) 2)Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: -pieniądzu; -poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; -gwarancjach bankowych; -gwarancjach ubezpieczeniowych; -poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 3)Wadium wnoszone: w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego nr 58 1130 1017 0020 1233 9620 0002. Uznaje się, że wadium zostało wniesione w terminie jeżeli środki znajdą się na rachunku Zamawiającego w terminie składania ofert, tj. do dnia 03.12.2012 do godz. 10:00 w innych formach zabezpieczenia niż pieniądz, stosowny dokument należy złożyć w formie oryginału w pok. nr 202 przy ul. Chorzowskiej 16/18 do dnia 03.12.2012 do godz. 10:00, tj. do terminu składania ofert. Poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię należy dołączyć do oferty. Nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.cdr.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach