Przetargi.pl
„Dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia do pracowni specjalistycznych: matematycznej, przyrodniczej i technologii informacyjno-komunikacyjnej do Szkoły Podstawowej w Przytocznej”.

Gmina Przytoczna ogłasza przetarg

 • Adres: 66340 Przytoczna, ul. Rokitniańska
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 0-95 7494310 , fax. 095 748 91 13
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Przytoczna
  ul. Rokitniańska 4
  66340 Przytoczna, woj. lubuskie
  tel. 0-95 7494310, fax. 095 748 91 13
  REGON: 21096682300000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia do pracowni specjalistycznych: matematycznej, przyrodniczej i technologii informacyjno-komunikacyjnej do Szkoły Podstawowej w Przytocznej”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wraz z montażem mebli szkolnych i wyposażenia do pracowni specjalistycznych: matematycznej, przyrodniczej i technologii informacyjno-komunikacyjnej do Szkoły Podstawowej w Przytocznej przy ul. Polnej 17 wraz z dostarczeniem, załadunkiem/rozładunkiem, w ramach projektu „Otwarty Umysł- Wyposażenie Szkoły Podstawowej w Przytocznej w pracownie specjalistyczne -matematyczną, przyrodniczą i technologii informacyjno-komunikacyjnej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 9. „Infrastruktura społeczna”, Działanie 9.3. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej”, Poddziałanie 9.3.1. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT”. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zastał przedstawiony w załączniku nr 1A do SIWZ - „Szczegółowa specyfikacja zamówienia”. 3.Wymienione w „Szczegółowej specyfikacji zamówienia” meble szkolne i wyposażenie powinny być fabrycznie nowe, nie noszące śladów uszkodzeń zewnętrznych, nieużywane, pochodzące z bieżącej produkcji, sprawne, powinny posiadać karty gwarancyjne, instrukcję obsługi w języku polskim. Meble szkolne powinny być skręcone i przygotowane do natychmiastowej eksploatacji. Dopuszcza się ich dostarczenie w elementach, pod warunkiem ich montażu na miejscu u Zamawiającego zgodnie ze sztuką stolarską. Wszystkie dostarczone meble szkolne i wyposażenie muszą posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązujących prawem. Wyżej wskazane dokumenty należy przedłożyć przed podpisaniem umowy. 4.Wykonawca udzieli Zamawiającemu pełnej gwarancji jakości i rękojmi na dostarczone meble szkolne i wyposażenie na okres 24 miesięcy od dnia odbioru dostawy bez uwag. Gwarancja świadczona będzie na miejscu u Zamawiającego, realizowana najpóźniej w ciągu 48 godzin w dni robocze od momentu zgłoszenia wady. Czas usunięcia wady wynosi 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia za pomocą faxu lub e-maila. Okres gwarancji zostanie automatycznie wydłużony o czas trwania naprawy. Jeśli w wyniku 2 napraw zgłoszonych wad przedmiot umowy nadal będzie wykazywał wady Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy wolnego od wad w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia przez Zamawiającego, że przedmiot umowy wykazuje wady. Zgłoszone wady nie muszą być wadami jednego rodzaju, kolejno się powtarzającymi, lecz jakimikolwiek wadami przedmiotu umowy. 5. Wykonawca jest zobowiązany do uznania reklamacji wad ukrytych i naprawy przedmiotu umowy lub jego wymiany na wolny od wad na warunkach określonych w pkt 4 powyżej. 6.Wykonawca dostarczy zamawiane meble szkolne i wyposażenie we własnym zakresie i na własny koszt do Szkoły Podstawowej w Przytocznej przy ul. Polnej 17, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 15:30. 7.Wykonawca odpowiada za dostarczony przedmiot zamówienia w czasie transportu. W przypadku uszkodzeń ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody. 8.Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia na własny koszt wszelkich szkód spowodowanych przez wykonawcę i powstałych w trakcie realizacji zamówienia. 9.W przypadku stwierdzenia, że dostarczone meble szkolne i wyposażenie: - są uszkodzone, posiadają wady uniemożliwiające używanie, a wady i uszkodzenia te nie powstały z winy zamawiającego lub - nie spełniają wymagań zamawiającego określonych w załącznikach lub - dostarczone meble szkolne i wyposażenie nie odpowiadają pod względem jakości, trwałości, funkcjonalności oraz parametrów technicznych wykonawca wymieni je na nowe, prawidłowe, na własny koszt. 10.Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt zamówienia, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie, jakość, zgodność z warunkami technicznymi, jakościowymi i obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 11. Dostarczone meble szkolne i wyposażenie zostaną przyjęte przez Zamawiającego. Z odbioru dostarczonych mebli szkolnych i wyposażenia sporządzony będzie protokół odbioru jakościowo-ilościowy, w którym zostaną zapisane wszelkie uwagi dotyczące wykonanych zamówień. Kody robót CPV: 39160000-1- Meble szkolne 39112000-0 Krzesła 39121000-6 Biurka i stoły 39515410-2 Rolety wewnętrzne 39530000-6 Dywany, maty i dywaniki 30195910-4 Tablice do pisania 39151100-6 Stojaki
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39160000-1

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach