Przetargi.pl
„Dostawa i montaż mebli na potrzeby realizacji projektu „NISKO CORAZ WYŻEJ – PODNIESIENIE POTENCJAŁU EKONOMICZNO – GOSPODARCZEGO MIASTA I KONKURENCYJNOŚCI ŻYCIA W MIEŚCIE” .

Gmina Nisko ogłasza przetarg

 • Adres: 37-400 Nisko, Plac Wolności 14
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Nisko
  Plac Wolności 14
  37-400 Nisko, woj. podkarpackie
  REGON: 830409442
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.nisko.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostawa i montaż mebli na potrzeby realizacji projektu „NISKO CORAZ WYŻEJ – PODNIESIENIE POTENCJAŁU EKONOMICZNO – GOSPODARCZEGO MIASTA I KONKURENCYJNOŚCI ŻYCIA W MIEŚCIE” .
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem postępowania jest: Dostawa i montaż mebli do pracowni informatycznych i językowych w szkołach podstawowych na potrzeby realizacji projektu „NISKO CORAZ WYŻEJ – PODNIESIENIE POTENCJAŁU EKONOMICZNO – GOSPODARCZEGO MIASTA I KONKURENCYJNOŚCI ŻYCIA W MIEŚCIE” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021. ii. 2. Opis przedmiotu zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli do pracowni informatycznych i językowych w szkołach podstawowych na terenie Gminy i Miasta Nisko: 1) Pracownie informatyczne – 90 kompletów (85 zestawów dla uczniów – w tym 5 biurek dla osób niepełnosprawnych, plus 5 zestawów dla nauczycieli) oraz 1 szafa do każdej ze szkół.2) Pracowanie językowe – 122 kompletów (117 zestawów dla uczniów – w tym 5 biurek dla osób niepełnosprawnych, plus 5 zestawów dla nauczycieli) oraz 1 szafa do każdej ze szkół.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - stanowi Załącznik nr 9 do SWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39100000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-10-04

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach