Przetargi.pl
Dostawa i montaż mebli biurowych, gabinetowych i kuchennych do terenowych jednostek organizacyjnych Oddziału ZUS we Wrocławiu.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 50-930 Wrocław, ul. Pretficza
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 713 606 000 , fax. 713 606 497
 • Data zamieszczenia: 2019-04-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział we Wrocławiu
  ul. Pretficza 11
  50-930 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 713 606 000, fax. 713 606 497
  REGON: 17756002600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zus.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i montaż mebli biurowych, gabinetowych i kuchennych do terenowych jednostek organizacyjnych Oddziału ZUS we Wrocławiu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli biurowych, gabinetowych i kuchennych do nw. jednostek terenowych Oddziału ZUS we Wrocławiu obejmująca m.in.: transport,rozładunek, wniesienie, ustawienie oraz wypoziomowanie dostarczonych mebli do miejsc (pomieszczenia biurowe i kuchenne) wskazanych przez Zamawiającego. Na życzenie Zamawiającego dostarczone meble mogą również zostać skręcone ze sobą bokami.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39130000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania zobowiązany jest do wniesienia - przed upływem terminu składania ofert – wadium w wysokości 4.500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowych wymagań w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Formularz ofertowy; b) pełnomocnictwo; c) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców występujących wspólnie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach