Przetargi.pl
’Dostawa i montaż kompleksowego wyposażenia meblowego i pozostałego ruchomego pomieszczenia bilbioteki szkolenej wraz z zapleczem w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Wejherowie przy ul. Bukowej 1

Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Wejherowie ogłasza przetarg

 • Adres: 84-200 Wejherowo, Ul. Bukowa
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 0-58 6722458, , fax. 0-58 6722458
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Wejherowie
  Ul. Bukowa 1
  84-200 Wejherowo, woj. pomorskie
  tel. 0-58 6722458, , fax. 0-58 6722458
  REGON: 78370000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.liceum1.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: szkoła

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ’Dostawa i montaż kompleksowego wyposażenia meblowego i pozostałego ruchomego pomieszczenia bilbioteki szkolenej wraz z zapleczem w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Wejherowie przy ul. Bukowej 1
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa i montaż kompleksowego wyposażenia meblowego i pozostałego ruchomego pomieszczenia bilbioteki szkolnej wraz z zapleczem w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Wejherowie przy ul. Bukowej 1 wg wykazu jn 1. wyposażenie meblowe i pozostałe ruchome wg projektu aranżacji wnętrz a. Wykonanie i dostawa mebli biurowych: biurko, szafy, regały, stoły, stoliki b. Wykonanie i dostawa zabudów meblowych: regały, szafy, c. Dostawa -Meble metalowe: gospodarcze, d. Dostawę krzeseł, foteli, oraz stolików e. Prace w zakresie dekoracji wg projektu aranżacji wnętrz . 2. dostawy , montaż i uruchomienie sprzętu : a) Komputer stacjonarny – 5 zestawów. b) Komputer przenośny – 1 szt. c) Zestaw komputerowy wraz z monitorem – 1 szt. d) Router bezprzewodowy – 2 szt. e) Projektor – 1 szt. f) Ekran projekcyjny - 1 szt. g) Nagłośnienie – 1 komplet. h) Urządzenie wielofunkcyjne – 1 szt. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 niżej wymienionych części: 1. Dostawa i montaż wyposażenia i pozostałego ruchomego do biblioteki szkolnej i zaplecza 2. Dostawa i montaż sprzętu z oprogramowaniem Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie części zamówienia bądź też na wybraną część zamówienia. Każda z części będzie oceniana odrębnie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39155000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wysokość wadium. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości: Dla części 1 w wysokości 2 000 zł słownie: dwa tysiące 00/100 zł. Dla części 2 Zamawiający nie żąda wniesienia wadium 2. Termin wniesienia wadium. 1) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium uznaje się za wniesione, jeżeli: a) wnoszone w formie pieniądza znalazło się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu na składanie ofert. W celach informacyjnych oryginał lub kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formie pieniężnej Wykonawca załącza do oferty, b) wnoszone w innych formach niż pieniądz, oryginały dokumentów należy złożyć w formie oryginału i kopii (przy czym kopia dokumentu winna być trwale spięta z ofertą, a oryginał luzem, gdyż będzie podlegał zwrotowi) w jednej kopercie. 2) Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: ING BANK ŚLĄSKI S.A. 43 1050 1764 1000 0023 0621 1141 z podaniem tytułu: wadium – sygn - Zam publ PZS1W.KG.271.1.02.2019 ‘’Dostawa i montaż kompleksowego wyposażenia meblowego i pozostałego ruchomego pomieszczenia bilbioteki szkolnej wraz z zapleczem w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Wejherowie przy ul. Bukowej 1 ‘’- część 1 3. Formy wniesienia wadium. 1) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu – przelewem na konto, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018r, poz. 110). 2) W treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być wyszczególnione okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp, w jakich Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami. Wadium w formach wymienionych w ust. 3 lit. od b do e musi być wystawione na Zamawiającego tj. Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Wejherowie ,ul. Bukowa 1,84-200 Wejherowo Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska) Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta (poręczyciela) do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego; 3) Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym; 4) Wadium wniesione przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie uważa się za wniesione prawidłowo. 4. Zwrot wadium. 1) Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 2 niniejszego rozdziału; 2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano; 3) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; 4) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 5. Zatrzymanie wadium. 1) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej; 2) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 6. Nieprawidłowa forma złożenia wadium Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach