Przetargi.pl
Budowa drogi technologicznej łączącej ul. Kontenerową z ul. Logistyczną na terenie Centrum Logistycznego Portu Gdynia i przebudowa istniejącego przepustu

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. ogłasza przetarg

 • Adres: 81-337 Gdynia, ul. Rotterdamska
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 6274036 , fax. 58 6274578
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.
  ul. Rotterdamska 9
  81-337 Gdynia, woj. pomorskie
  tel. 58 6274036, fax. 58 6274578
  REGON: 19192057700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.port.gdynia.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa drogi technologicznej łączącej ul. Kontenerową z ul. Logistyczną na terenie Centrum Logistycznego Portu Gdynia i przebudowa istniejącego przepustu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego: „Budowa infrastruktury intermodalnej na terenie Centrum Logistycznego Portu Gdynia” obejmujących „Budowę drogi technologicznej łączącej ulicę Kontenerową z ulicą Logistyczną na terenie Centrum Logistycznego Portu Gdynia i przebudowę istniejącego przepustu”. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) Wykonanie robót budowlanych zgodnie z przekazaną przez Zamawiającego Dokumentacją projektową stanowiącą załącznik nr 2 oraz zapisami niniejszej SIWZ, w tym: a) budowę drogi technologicznej wraz z organizacją ruchu jako drogi wewnętrznej Zarządu Morskiego Portu Gdynia, b) połączenie z istniejącą i ujętą w Dokumentacji projektowej infrastrukturą drogową, sieciową i mostową, c) wykonanie miejsc postojowych po obu stronach drogi technologicznej, d) wykonanie chodników obustronnych wzdłuż drogi technologicznej, e) budowę oraz przebudowę istniejącego uzbrojenia podziemnego jak i nadziemnego, w tym: sieci kanalizacji deszczowej, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, budowę zasilania w energię elektryczną, budowę szafki oświetleniowej SO, budowę linii kablowej oświetleniowej, budowę oświetlenia drogi, przebudowę sieci kablowych SN 15 kV i nN 0,4 kV, budowę telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej wraz z przebudową linii kablowych, f) przebudowę istniejącego ogrodzenia, g) wydłużenie istniejącego przepustu wraz z wymianą ścianek czołowych, h) przebudowę przepustu nad Potokiem Chylońskim, i) wycinkę i nasadzenia zieleni. 2) Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przedmiotu Zamówienia we właściwym organie nadzoru budowlanego oraz dostarczenie Zamawiającemu uzyskanego pozwolenia. Wykonawca we własnym zakresie ustala jakie części przedmiotu Zamówienia i w jakim terminie wymagają uzyskania takich pozwoleń. Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownych pełnomocnictw w tym zakresie. 3) Wykonanie wszelkich robót dodatkowych i uzupełniających oraz poniesienie wszelkich kosztów i opłat dodatkowych niezbędnych do kompleksowego zrealizowania budowy drogi technologicznej na terenie Centrum Logistycznego Portu Gdynia wynikających z dokumentacji projektowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 (słownie: trzech) dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub jej braku do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenia Zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 9 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach