Przetargi.pl
Dostawa i montaż instalacji technologicznej uzdatniania wody fontanny POTOP zlokalizowanej w Parku Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 85-817 Bydgoszcz, ul. Toruńska 103
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 48 52 5860508 , fax. 48 52 5860593
 • Data zamieszczenia: 2014-02-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o.
  ul. Toruńska 103 103
  85-817 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 48 52 5860508, fax. 48 52 5860593
  REGON: 09056384200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mwik.bydgoszcz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i montaż instalacji technologicznej uzdatniania wody fontanny POTOP zlokalizowanej w Parku Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dostawy i montażu instalacji technologicznej uzdatniania wody w zakresie obejmującym: Układ zmiękczający wodę, Układ filtrujący wodę z pompą obiegową, Lampę UV wysokociśnieniową, Stację kontrolno-pomiarową i dozującą- do korekty PH i dezynfekcji, Układ ochrony przed glonami, Prace instalacyjne (rur KO, elektryczne, wentylacji, układu sterowania poziomu wody-montaż sondy).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 429123005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.mwik.bydgoszcz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach