Przetargi.pl
„Dostawa i montaż zaplecza kontenerowego na potrzeby lodowiska miejskiego w Malborku” w ramach zadania „Powiększenie i modernizacja lodowiska” dofinansowanego ze środków Budżetu Obywatelskiego Miasta Malborka na lata 2021

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Malborku ogłasza przetarg

 • Adres: 82-200 Malbork, Toruńska
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 552 723 012 , fax. 552 723 012
 • Data zamieszczenia: 2021-03-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Malborku
  Toruńska 60
  82-200 Malbork, woj. pomorskie
  tel. 552 723 012, fax. 552 723 012
  REGON: 00060203500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.osir.malbork.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: samorządowy zakład budżetowy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostawa i montaż zaplecza kontenerowego na potrzeby lodowiska miejskiego w Malborku” w ramach zadania „Powiększenie i modernizacja lodowiska” dofinansowanego ze środków Budżetu Obywatelskiego Miasta Malborka na lata 2021
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  : 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż zaplecza kontenerowego, realizowane w ramach zadania „Powiększenie i modernizacja lodowiska” dofinansowanego z budżetu obywatelskiego miasta Malborka na lata 2021. 2. Dostawa nastąpi do obiektu lodowiska przy ul. Mickiewicza 59 w Malborku i tam nastąpi montaż w wymaganym terminie realizacji ( od 01.04.2021 do 15.05.2021 r.). Obiekt na czas realizacji będzie wyłączony z użytkowania. 3. Pomieszczenia kontenerowe mają służyć jako zaplecze dla korzystających z obiektu. 4. Szczegółowy zakres zamówienia zawarty jest w załącznikach, ograniczone do zakresu zamówienia: a) Dokumentacja projektowa – zał. Nr 1a do SIWZ b) Przedmiar robót – zał. Nr 1b do SIWZ c) Pozwolenie na budowę – zał. Nr 2 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach