Przetargi.pl
Dostawa i montaż 30 sztuk konwerterów protokołu ModBus RTU/TCP dla Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu wraz z przeprowadzeniem 1 – dniowego instruktażu z obsługi urządzeń dla 2 osób

Politechnika Wrocławska ogłasza przetarg

 • Adres: 50-370 Wrocław, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 713 202 182,32 , fax. 713 202 143
 • Data zamieszczenia: 2020-07-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Wrocławska
  ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27
  50-370 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 713 202 182,32, fax. 713 202 143
  REGON: 55181193009000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://przetargi.pwr.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i montaż 30 sztuk konwerterów protokołu ModBus RTU/TCP dla Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu wraz z przeprowadzeniem 1 – dniowego instruktażu z obsługi urządzeń dla 2 osób
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie dostawa i montaż konwerterów protokołu obejmuje dostarczenie nowych urządzeń oraz ich zamontowanie w istniejących szafkach telemechaniki w pomieszczeniach rozdzielnic elektrycznych na terenie Kampusu Głównego Politechniki Wrocławskiej. W celu zdalnej obsługi urządzeń z interfejsem RS485 i komunikujących się w protokole Modbus RTU potrzebne połączenia realizowane będą przez sieć Ethernet okablowaniem sieci LAN. Do wykonania tych połączeń wymagane jest zastosowanie urządzeń realizujących funkcje dopasowania interfejsu oraz protokołu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 6. Zawartość oferty Oferta musi się składać z: 1) Oświadczeń i dokumentów wg SIWZ rozdz. V pkt 1; 2) Formularza Ofertowego Wykonawcy, stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ; 3) Wypełniona i podpisana Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - Załącznik nr 5 do SIWZ; 4) Podpisany Opis Przedmiotu Zamówienia – Załącznik nr 4 do SIWZ.. 5) (jeżeli dotyczy) pełnomocnictwa (zgodnie z rozdz. XI pkt 3 SIWZ);

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach