Przetargi.pl
Dostawa i instalacja aparatu do krążenia pozaustrojowego - szt. 1

Specjalistyczny Szpital im. prof. Alfreda Sokołowskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 70-891 Szczecin-Zdunowo, ul. A. Sokołowskiego 11
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 091 4427208 , fax. 091 4620494
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Specjalistyczny Szpital im. prof. Alfreda Sokołowskiego
  ul. A. Sokołowskiego 11 11
  70-891 Szczecin-Zdunowo, woj. zachodniopomorskie
  tel. 091 4427208, fax. 091 4620494
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalzdunowo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i instalacja aparatu do krążenia pozaustrojowego - szt. 1
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa i instalacja aparatu do krążenia pozaustrojowego - szt. 1 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 330000000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 21 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: wadium nie wymagane
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wymagane oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: - Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, iż Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielnie niniejszego zamówienia publicznego określone w art. 22 oraz nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z dnia 9 lutego 2004r.). - Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. - Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenia zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane należycie. Wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego: - Opis oferowanych wyrobów medycznych wg wzoru określonego w SIWZ - załącznik nr 3 - potwierdzający, i ż oferowane wyroby medyczne odpowiadają parametrom określonym przez Zamawiającego. - Opis wyrobów sporządzony przez wytwórcę lub jego autoryzowanego przedstawiciela określający w szczególności jego przeznaczenie oraz parametry funkcjonalno - użytkowe. - Właściwe zgodnie z aktualnym stanem prawnym dokumenty potwierdzające, iż oferowane wyroby medyczne posiadają znakowanie CE (deklaracje zgodności) i zostały dopuszczone do obrotu lub do używania na terytorium Rzeczypospolitej (zgłoszenie do właściwego rejestru). O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: - złożą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19. poz. 177), w szczególności w art. 22 u. 1 oraz art. 24 ustawy, - posiadają przedmiot działalności gospodarczej wskazany w aktualnym odpisie z właściwego rejestru albo aktualnym zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej odpowiadający także przedmiotowi zamówienia, - wykonali w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie dla szpitala co najmniej jedną dostawę wyrobu medycznego podobnego rodzajowo do przedmiotu zamówienia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wymagane oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: - Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, iż Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielnie niniejszego zamówienia publicznego określone w art. 22 oraz nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z dnia 9 lutego 2004r.). - Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. - Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenia zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane należycie. Wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego: - Opis oferowanych wyrobów medycznych wg wzoru określonego w SIWZ - załącznik nr 3 - potwierdzający, i ż oferowane wyroby medyczne odpowiadają parametrom określonym przez Zamawiającego. - Opis wyrobów sporządzony przez wytwórcę lub jego autoryzowanego przedstawiciela określający w szczególności jego przeznaczenie oraz parametry funkcjonalno - użytkowe. - Właściwe zgodnie z aktualnym stanem prawnym dokumenty potwierdzające, iż oferowane wyroby medyczne posiadają znakowanie CE (deklaracje zgodności) i zostały dopuszczone do obrotu lub do używania na terytorium Rzeczypospolitej (zgłoszenie do właściwego rejestru). O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: - złożą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19. poz. 177), w szczególności w art. 22 u. 1 oraz art. 24 ustawy, - posiadają przedmiot działalności gospodarczej wskazany w aktualnym odpisie z właściwego rejestru albo aktualnym zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej odpowiadający także przedmiotowi zamówienia, - wykonali w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie dla szpitala co najmniej jedną dostawę wyrobu medycznego podobnego rodzajowo do przedmiotu zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpitalzdunowo.pl

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach