Przetargi.pl
Dostawa części zamiennych do AutoPulsów oraz defibrylatorów w dwóch pakietach: Pakiet I baterie,łyżki ,taśmy piersiowe Pakiet II Kable

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Adres: 70-526 Szczecin, ul. Mazowiecka 14
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 888 42 31 , fax. 91 888 42 33
 • Data zamieszczenia: 2015-03-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie
  ul. Mazowiecka 14 14
  70-526 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 888 42 31, fax. 91 888 42 33
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa części zamiennych do AutoPulsów oraz defibrylatorów w dwóch pakietach: Pakiet I baterie,łyżki ,taśmy piersiowe Pakiet II Kable
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa części zamiennych do AutoPulsów oraz defibrylatorów w dwóch pakietach: Pakiet I baterie,łyżki ,taśmy piersiowe Pakiet II Kable wartość szacunkowa 443.452,00 zł brutto
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 330000000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiajacy wymaga wniesienia wadium w wysokości 8869,00 zł brutto

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin dostawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.999.szczecin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach