Przetargi.pl
Dostawa i instalacja 8 negatoskopów cyfrowych wraz z dostawą i instalacją sprzętu dydaktycznego.

Uniwersytet Medyczny ogłasza przetarg

 • Adres: 90-419 Łódź, al. Kościuszki
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 422 725 937 , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2021-01-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Medyczny
  al. Kościuszki 4
  90-419 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 422 725 937, fax. -
  REGON: 47307330800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umed.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia Publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i instalacja 8 negatoskopów cyfrowych wraz z dostawą i instalacją sprzętu dydaktycznego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania przetargowego jest: Dostawa i instalacja negatoskopów cyfrowych wraz z udzieleniem bezterminowej licencji na użytkowanie oprogramowania, na potrzeby działalności 8 sal operacyjnych wraz z dostawą i instalacją sprzętu dydaktycznego w nowo wybudowanym bloku operacyjnym Ponadregionalnego Centrum Zabiegowego w USK im. WAM – CSW w Łodzi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 2 do SIWZ- Opis przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33124200-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną