Przetargi.pl
Dostawa i doposażenie w fabrycznie nowy sprzęt, urządzenia i materiały pracownie dydaktyczne w Wojewódzkim Zespole Szkół Policealnych w Gdyni

Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. ogłasza przetarg

 • Adres: 80-298 Gdańsk, ul. Budowlanych
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 350 11 00 , fax. 58 350 11 01
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Pomorska Kolej Metropolitalna S.A.
  ul. Budowlanych 77
  80-298 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 58 350 11 00, fax. 58 350 11 01
  REGON: 22103736000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.pkm-sa.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i doposażenie w fabrycznie nowy sprzęt, urządzenia i materiały pracownie dydaktyczne w Wojewódzkim Zespole Szkół Policealnych w Gdyni
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia (dalej jako „Przedmiot zamówienia”) jest dostawa i doposażenie WZSP w fabrycznie nowy sprzęt, urządzenia i materiały (dalej jako „Sprzęt”). Zamówienie zostało podzielone na 2 Części zgodnie z poniższym zestawieniem: 1) Część nr 1 - Wyposażenie dotyczące mebli, w którego skład wchodzą: 2) Część nr 2 - Wyposażenie dotyczące sprzętu elektronicznego i oprogramowania, w którego skład wchodzą: 2. Szczegółowy opis Przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji określone zostały w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załączniku nr 1 do SIWZ (dalej jako „SOPZ”), Formularzu asortymentowym stanowiącym Załącznik nr 2A do SIWZ i wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ. 4. Przeglądy okresowe Sprzętu, w przypadku gdy jest to wymagane przez producenta, będą świadczone nieodpłatnie, przez okres gwarancji, od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu umowy. Zamawiający ponosi tylko koszty części, których wymiana jest wymagana podczas okresowego przeglądu. 5. Dodatkowo Zamawiający informuje, że: 1) nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych; 2) dopuszcza możliwość składania ofert częściowych – 2 części z zastrzeżeniem, iż Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części zamówienia; 3) nie przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. 4) rozliczenia między WZSP a Wykonawcą prowadzone będą w PLN; 5) nie dopuszcza dokonywania zaliczek; 6) nie przewiduje aukcji elektronicznej; 7) nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu; 8) nie przewiduje zawarcia umowy ramowej; 9) nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów; 10) nie zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy wskazani w art. 22 ust.2 ustawy Pzp; 11) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. W takiej sytuacji Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Informacji należy udzielić na formularzu ofertowym. Przyjmuje się, że brak wskazania podwykonawców oznacza, że Wykonawca nie powierzy wykonania żadnej części zamówienia podwykonawcom, jeżeli nic innego nie wynika z treści oferty; 12) Postępowanie prowadzone będzie w języku polskim. 6. Zamawiający nie przewiduje unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. 7. Prawem właściwym dla niniejszego zamówienia (w tym dla umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania i dla oceny skutków prawnych wszystkich dokumentów w tym zamówieniu) jest prawo polskie z uwzględnieniem prawa Unii Europejskiej. 8. Na dostarczony Sprzęt Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na okres jaki został wskazany dla poszczególnych pozycji w SOPZ. 9. W przypadku gdy Zamawiający użył oznaczeń norm, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, bądź wskazane są znaki towarowe, parametry lub źródła pochodzenia (nazwy producentów lub urządzeń), o których mowa w art. 30 ust., 1-3 Ustawy Pzp należy je rozumieć jako przykładowe. Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści SOPZ. Każdorazowo gdy wskazana jest w niniejszej SOPZ lub załącznikach do SOPZ norma, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna". W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygadniających rozwiązanie równoważne.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39000000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 2. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w łącznej wysokości 3 800,00 zł (słownie: trzy tysiące osiemset złotych 00/100), w tym: 1) na Część nr 1 – 1 000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100) 2) na Część nr 2 – 2 800,00 zł (słownie: dwa tysiące osiemset złotych 00/100) 3. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Zamawiającego przy czym należy pamiętać, że wadium jest wniesione należycie w dniu i o godzinie obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego, a nie w dniu i o godzinie dokonania przelewu przez Wykonawcę. Wadium musi wpłynąć na rachunek Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert, w przypadku gdy wymagana kwota nie wpłynie na rachunek Zamawiającego do wyznaczonego terminu będzie to oznaczało, że wadium nie zostało wniesione. 4. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) w pieniądzu, b) w innych formach: poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 lit. b, ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst. jedn. : Dz. U. 2016, poz. 359 ze. zm.). 5. Jeżeli Wykonawca wnosi wadium w formie, o której mowa w pkt. 4 lit. b) musi być ono ważne co najmniej na okres 30 dni licząc od dnia składania ofert. 6. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta/Poręczyciela do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy Pzp. 7. Sposoby wniesienia wadium: a) w pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy: nr 48 1130 1121 0006 5607 7390 0001 w Banku Gospodarstwa Krajowego Tytułem: „Wadium na dostawę i doposażenie w fabrycznie nowy sprzęt, urządzenia i materiały pracownie dydaktyczne w WZSP” b) jeżeli Wykonawca wnosi wadium w formie, o której mowa w pkt. 4 lit. b) musi zrobić to w następujący sposób:  potwierdzoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopię dokumentu, o którym mowa w pkt. 4 lit. b), jako dowód wniesienia wadium, załączyć do oferty jako kolejną jej stronę,  oryginał dokumentu, o którym mowa powyżej włożyć do oferty w osobnej zamkniętej kopercie oznaczonej „WADIUM”. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 9. Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium na rzecz Zamawiającego, zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy Pzp, w przypadku, gdy: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 10. Zamawiający dokona niezwłocznie zwrotu wadium: a) wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 8 powyżej, b) wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, 12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art.46 ust.1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 13. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę , zgodnie z art. 46 ust. 4 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ). Oświadczenie wskazane w zdaniu poprzednim należy złożyć w formie pisemnej (oryginału) wraz z ofertą. 2. Informacja dotycząca powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom: 1) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach zgodnie z oświadczeniem wskazanym w ust. 1 pkt 1) niniejszego rozdziału SIWZ (Załącznik nr 3 do SIWZ). 2) Przyjmuje się, że brak wskazania podwykonawców oznacza, że Wykonawca nie powierzy wykonania żadnej części zamówienia podwykonawcom, jeżeli nic innego nie wynika z treści oświadczenia. 3. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ). 4. Zamawiający informuje, iż w pierwszej kolejności dokona oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty w trybie art. 89 ust. 1 ustawy Pzp, po czym oferty nie podlegające odrzuceniu zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp zostaną ocenione pod kątem kryteriów określonych w SIWZ, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 5. Dokumenty składane wraz z ofertą: 1) wypełniony formularz oferty – Załącznik nr 2 do SIWZ, 2) wypełniony Formularz asortymentowy - w zakresie części na którą Wykonawca składa ofertę - Załącznik nr 2A do SIWZ - dokument ten nie podlega uzupełnieniu przez Wykonawcę, 3) oświadczenia: - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 pkt 12-22 oraz z art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp - Załącznik nr 3 do SIWZ, 4) ewentualne pełnomocnictwa. 6. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (zestawienie złożonych ofert), przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - Załącznik nr 5 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach