Przetargi.pl
Dostawa heparyny drobnocząsteczkowej

Zespół Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 48-300 Nysa, ul. Św. Piotra 1
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 077 4087830 , fax. 077 4087833
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Opieki Zdrowotnej
  ul. Św. Piotra 1 1
  48-300 Nysa, woj. opolskie
  tel. 077 4087830, fax. 077 4087833
  REGON: 00031344300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.przetargi.ipzp.pl/zoz-nysa
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa heparyny drobnocząsteczkowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa heparyny drobnocząsteczkowej - 3 poz. dla apteki Szpitala w Nysie zgodnie z wykazem asortymentowo - cenowym stanowiącym zał. nr 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331415500
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.przetargi.ipzp.pl/zoz-nysa
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach