Przetargi.pl
Dostawa gazu ziemnego obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu na potrzeby Okręgowego Ośrodka Wychowawczego w Szubinie

Okręgowy Ośrodek Wychowawczy w Szubinie ogłasza przetarg

 • Adres: 89-200 Szubin, ul. Kcyńska 36
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52/3842819 , fax. 52/3848070
 • Data zamieszczenia: 2023-01-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Okręgowy Ośrodek Wychowawczy w Szubinie
  ul. Kcyńska 36
  89-200 Szubin, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52/3842819, fax. 52/3848070
  REGON: 000321744
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiającyJednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa gazu ziemnego obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu na potrzeby Okręgowego Ośrodka Wychowawczego w Szubinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz.U.2020.843), obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu o prognozowanym wolumenie około 640490 kWh, licząc w okresie dostaw, na użytek własny, do celów grzewczych.2. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wszelkich czynności i uzgodnień z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o), niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy u Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Procedura zmiany sprzedawcy będzie przeprowadzana po raz pierwszy.3. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia w imieniu Zamawiającego procedury zmiany dotychczasowego sprzedawcy gazu ziemnego.4. Informacje dotyczące aktualnego stanu umów do punktów poboru gazu:Umowa kompleksowej dostawy paliwa gazowego nr 010/2021/1270/PZP z dnia 13.12.2021 r. zawarta na czas określony z Wykonawcą PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o. o. z siedziba w Warszawie przy ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa.5. Przewidywane zużycie paliwa gazowego ma charakter szacunkowy oraz służy wyłącznie do porównania ofert i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu gazu ziemnego w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu niepobrania przez Zamawiającego podanej ilości gazu, jak i pobrania większej ilości gazu, niż prognozowana.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09123000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach