Przetargi.pl
Dostawa gazów medycznych z dzierżawą butli oraz zbiorników ciekłego tlenu z parownikami w szpitalach w Poznaniu i Ludwikowie

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ ogłasza przetarg

 • Adres: 60-569 Poznań, ul. Szamarzewskiego 62
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 6654310 , fax. 061 6631088
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ
  ul. Szamarzewskiego 62 62
  60-569 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 061 6654310, fax. 061 6631088
  REGON: 63125036900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wcpit.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa gazów medycznych z dzierżawą butli oraz zbiorników ciekłego tlenu z parownikami w szpitalach w Poznaniu i Ludwikowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazów medycznych z dzierżawą butli oraz zbiorników ciekłego tlenu z parownikami w szpitalach w Poznaniu i Ludwikowie obejmująca dostawę tlenu medycznego ciekłego i sprężonego, spożywczego CO2, napełnianie butli argonem, dzierżawa zbiornika tlenu z parownikiem, dzierżawa butli na tlen i CO2 dla Szpitala w Poznaniu oraz dostawa tlenu medycznego ciekłego i sprężonego wraz z transportem, dzierżawa zbiornika na tlen i dzierżawa butli dla Szpitala w Ludwikowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 2 następujące pakiety: Pakiet 1 Dostawa tlenu medycznego ciekłego wraz dzierżawą zbiornika tlenu z parownikiem dla Szpitala w Poznaniu oraz dostawa tlenu medycznego ciekłego z transportem wraz z dzierżawą zbiornika na tlen z parownikiem dla Szpitala w Ludwikowie, a także przeszkolenie 6 pracowników zamawiającego. Pakiet 2 Dostawa tlenu medycznego sprężonego, spożywczego CO2, napełnianie butli argonem, dzierżawa butli na tlen i CO2 dla Szpitala w Poznaniu oraz dostawa tlenu medycznego sprężonego wraz z transportem, dzierżawa butli dla Szpitala w Ludwikowie. Zamawiający wymaga, by oferowany towar został dopuszczony do obrotu handlowego i posiadał wymagane prawem ważne dokumenty, stwierdzające dopuszczenie ich do stosowania na terenie Polski.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 241110005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.wcpit.bip.net.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach