Przetargi.pl
Dostawa gazów medycznych Nr 07/DZP/2010

Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej w Żorach Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 44-240 Żory, ul. Dąbrowskiego 20
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 4341781 , fax. 032 4341271
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej w Żorach Spółka z o.o.
  ul. Dąbrowskiego 20 20
  44-240 Żory, woj. śląskie
  tel. 032 4341781, fax. 032 4341271
  REGON: 27795145600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzoz.zory.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa gazów medycznych Nr 07/DZP/2010
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa gazów medycznych w butlach wraz z dzierżawą butli: - tlen medyczny w butlach 40 litrowych w ilości około 9 900 sztuk, - tlen medyczny w butlach stalowych 10 litrowych w ilości około 120 sztuk, - podtlenek azotu medyczny w butlach 10 litrowych w ilości około 165 sztuk, Dzierżawa butli: - butle 40 litrowe tlenu medycznego - 120 sztuk - butle 10 litrowe tlenu medycznego - 7 sztuk - butle 10 litrowe podtlenku azotu 10 litrowe - 15 sztuk. Szacunkowa ilość dostaw około 129 Wartość zamówienia poniżej kwoty 193 000 euro
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 241115000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 36 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mzoz.zory.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach