Przetargi.pl
Przebudowa drogi powiatowej Goleszów - Hermanice - Ustroń

Powiat Cieszyński w imieniu którego występuje Zarząd Powiatu Cieszyńskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 43-400 Cieszyn, ul. Bobrecka 29
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 033 4777213, 4777214 , fax. 033 4777333
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Cieszyński w imieniu którego występuje Zarząd Powiatu Cieszyńskiego
  ul. Bobrecka 29 29
  43-400 Cieszyn, woj. śląskie
  tel. 033 4777213, 4777214, fax. 033 4777333
  REGON: 07218622400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.cieszyn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi powiatowej Goleszów - Hermanice - Ustroń
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy drogi powiatowej 2606 S Goleszów - Hermanice - Ustroń. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości: 45.000zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiat.cieszyn.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach