Przetargi.pl
dostawa fortepianu dla Samorządowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Tarnowie Podgórnym

Samorządowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Tarnowie Podgórnym ogłasza przetarg

 • Adres: 62-080 Tarnowo Podgórne, ul. Szkolna 5
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 816 60 06 , fax. 61 816 60 06
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samorządowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Tarnowie Podgórnym
  ul. Szkolna 5 5
  62-080 Tarnowo Podgórne, woj. wielkopolskie
  tel. 61 816 60 06, fax. 61 816 60 06
  REGON: 30180106900000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: placówka oświatowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa fortepianu dla Samorządowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Tarnowie Podgórnym
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa używanego fortepianu dla Samorządowej Szkoły Muzycznej I st. w Tarnowie Podgórnym. Fortepian (1 szt.) mistrzowski, koncertowy, firmy Steinway & Sons lub równoważny - o parametrach nie gorszych niż te podane w opisie przedmiotu zamówienia, wyprodukowany nie dawniej niż w 1959 roku, w pełni sprawny technicznie, gotowy do eksploatacji. Wykonany ręcznie w co najmniej 80 %, na najwyższym poziomie technicznym, o następujących cechach: - wykończenie: kolor - czarny połysk, lakier - poliestrowy, wykończenie - polerowanie ręczne; - wymiary: dł. min. 270 cm; - waga katalogowa: do 500 kg; - obudowa zewnętrzna - sezonowane drewno; - szkielet instrumentu- sezonowane lite drewno świerkowe - układ gwiaździsty - łączenia na drewnianych dyblach; - dno rezonansowe - minimum 2 lata sezonowane drewno, świerk wysokogórski, gęstość 10 słojów na cm; - żebrowanie z litego drewna świerkowego, grubość malejąca ku krańcom, wyprężenie - efekt membrany; - rama żeliwna , pokryta warstwami lakieru w kolorze złotym; - naciąg strun - krzyżowy; - struny basowe - stalowe, owijane pełną miedzią; - struny wiolinowe - drut stalowy Rölaustahl; - system Duplex Scala; - strojnica - klejona z warstw twardego drewna; - kołki stroikowe - hartowana, nierdzewna stal, niklowane, o drobnym zwoju gwintu; - mechanika - elementy wykonane przez firmę Renner - belka konstrukcyjna mosiężna - wypełnienie: twarde drewno - brak elementów z tworzyw sztucznych; - młotki - rdzeń z białego buku, twardy najwyższej jakości filc, poddany procesowi kompresji dla zachowania stałego kształtu, boki nitowane do rdzenia; - tłumik - główki z litego drewna, lakierowane na czarno z połyskiem - filc tłumikowy naturalny, najwyższej jakości; - kolektor brzmienia - rezonator stalowy; - klawiatura - 88 klawiszy - 7 ? oktawy - klawisze z pełnego drewna świerkowego - wyważane ciężarkami ołowianymi; - stół klawiatury - rama: biały buk - wypełnienie: jodła z bukowymi wstawkami - czerwony buk; - pokrywa - klapa wykonana z płyty stolarskiej z drewna topoli, profilowane wykończenie krawędzi, trzy pozycje otwarcia, zabezpieczenie otwarcia - zamek klapy i pokrywy klawiatury - pulpit z drewna topoli - pięć pozycji ustawienia; - 3 pedały (centralny sostenuto); - nogi wyposażone w rolki transportowe z hamulcami; - w komplecie z regulowaną ławą w kolorze fortepianu i pokrowcem. Dostawca zapewni w cenie oferty: transport we wskazane miejsce, wniesienie, montaż oraz przegląd i strojenie fortepianu po dostawie, a także ubezpieczenie fortepianu do momentu przekazania Zamawiającemu. Dostawca obejmie fortepian swoją gwarancją na okres co najmniej 5 lat od daty dostarczenia instrumentu. Przed wyborem najkorzystniejszej oferty (na etapie oceny merytorycznej) Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia na prośbę Zamawiającego, przedstawicielom Zamawiającego przetestowania instrumentu. Celem ewentualnego przetestowania instrumentu jest potwierdzenie zgodności oferowanego instrumentu z przedmiotem zamówienia. Testowanie instrumentu odbędzie się we wskazanym przez Zamawiającego terminie w jego siedzibie na koszt wykonawcy. Przekazanie przedmiotu umowy odbędzie się na podstawie stosownego protokołu odbioru. W przypadku złożenia oferty zawierającej zastosowanie rozwiązań równoważnych, udowodnienie ich funkcjonalnej i użytkowej równoważności z systemami wskazanymi przez Zamawiającego, leży po stronie Wykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 373110001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 21 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tarnowo-podgorne.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach