Przetargi.pl
Dostawa filtrów powietrza do central wentylacyjnych, nawiewników, stropów laminarnych, szaf klimatyzacji precyzyjnej i klimakonwektorów wraz z odbiorem filtrów zużytych dla trzech obiektów szpitali UCK WUM

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza przetarg

 • Adres: 02-097 Warszawa, Banacha
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. +48225991701, , fax. +48225991714
 • Data zamieszczenia: 2019-08-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
  Banacha 1a
  02-097 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +48225991701, , fax. +48225991714
  REGON: 00028897500000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa filtrów powietrza do central wentylacyjnych, nawiewników, stropów laminarnych, szaf klimatyzacji precyzyjnej i klimakonwektorów wraz z odbiorem filtrów zużytych dla trzech obiektów szpitali UCK WUM
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa filtrów powietrza do central wentylacyjnych, nawiewników, stropów laminarnych, szaf klimatyzacji precyzyjnej i klimakonwektorów wraz z odbiorem filtrów zużytych dla trzech obiektów szpitali UCK WUM.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42514310-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej www.dzp.spcsk.pl informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody potwierdzające, że powiązania z innymi Wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. W celu potwierdzenia, że dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający wraz z ofertą żąda: 1) Oświadczenia, że wszystkie oferowane filtry są zgodne z normami: a) ISO 16890 dla filtrów kasetowych i kieszeniowych z pozycji zestawienia: nr 1 do nr 56, nr 58 do nr 61, nr 84 dla DSK, nr 1 do nr 108, nr 126 dla CSK, nr 1 do nr 22 dla SK DJ b) EN 1822:2009 i ISO 29453:2011 dla filtrów kasetowych (wysokich klas) z pozycji z zestawienia: nr 62 do nr 83 dla DSK, nr 109 do nr 123 dla CSK 2) Oświadczenia, że wszystkie oferowane produkty (filtry oraz maty filtracyjne) mogą być stosowane w obiektach służby zdrowia (w tym szpitalach). W przypadku, gdy oferowane filtry posiadają aktualny atest PZH, Wykonawca proszony jest o wskazanie filtrów z atestem PZH. 3) Oświadczenia, o których mowa w ppkt 1) i 2) powinny być złożone zgodnie ze Wzorem, stanowiącym Załącznik nr 7 – Oświadczenie Wykonawcy dot. filtrów. 4) Certyfikatów potwierdzających skuteczność filtracji poszczególnych typów i rodzajów filtrów zgodnie z normą ISO 16890, 5) Wzorcowych (przykładowych) sprawozdań z badania zgodności z normami (będących kartami technicznymi załączanymi indywidualnie do filtrów) dla poszczególnych klas filtrów dokładnych (E10, E11, H13 i H14), potwierdzających poszczególne parametry omawianych filtrów. Dokumenty potwierdzające, że dokumentację przetargową podpisała upoważniona osoba (jeżeli podpisuje pełnomocnik - Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopi poświadczonej notarialnie) - wymagane na dzień złożenia oferty. Zapisy odnośnie RODO zawarte są w SIWZ oraz Załączniku nr 5 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach