Przetargi.pl
DOSTAWA FARB, LAKIERÓW, KLEJÓW ORAZ PĘDZLI NA RZECZ 24. WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO

24 Wojskowy Oddział Gospodarczy ogłasza przetarg

 • Adres: 11-500 Giżycko, ul. Nowowiejska
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 261 335 922 , fax. 261 335 641
 • Data zamieszczenia: 2019-03-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 24 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  ul. Nowowiejska 20
  11-500 Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 261 335 922, fax. 261 335 641
  REGON: 28060211800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.24wog.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: 24 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Giżycku

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA FARB, LAKIERÓW, KLEJÓW ORAZ PĘDZLI NA RZECZ 24. WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa farb, lakierów, klejów oraz pędzli na rzecz 24. Wojskowego Oddziału Gospodarczego wg CPV w grupie 245, 448 w ilościach i asortymencie wymienionych odpowiednio w załączniku nr 3 do SIWZ – zestawienie cenowe przedmiotu zamówienia (do pobrania jako oddzielny plik) oraz załączniku nr 6 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia (do pobrania jako oddzielny plik). Wszystkie materiały-wyroby muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym, na podstawie certyfikatów zgodności ITB oraz aprobat technicznych ITB. Wymagany termin realizacji dostaw artykułów – jednorazowy po rozstrzygnięciu procedury przetargowej do magazynów wg wykazu odbiorców. I. Uwagi dotyczące dostawy: 1. Dostawa obejmuje przetransportowanie towaru do magazynów wg. Wykazu Odbiorców wraz z rozładunkiem ze środka transportu, ustawieniem we wskazanym miejscu przez użytkownika na koszt Wykonawcy. 2. Dostawca jest zobowiązany dostarczyć wraz z dostawą wszelkie gwarancje producenta materiału, certyfikaty bezpieczeństwa, aprobaty techniczne, deklaracje lub certyfikaty zgodności - zgodnie z – „Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02.2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.” Wszystkie dokumenty wymienione w tabeli w opisie przedmiotu zamówienia po nazwie materiału oraz gwarancje udzielane przez producentów (o ile nie są umieszczone na opakowaniach) Wykonawca przekaże Zamawiającemu najpóźniej z chwilą dostarczenia towaru do magazynu 24WOG lub prześle je pocztą przed planowaną dostawą. Dokumenty te mają być oznakowane numerem odpowiadającym liczbie porządkowej materiału/wyrobu z arkusza ofertowego (opisu przedmiotu zamówienia). Dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim. 3. Atesty i certyfikaty obowiązujące w UE przedstawione np. w języku angielskim będą honorowane jeżeli zostaną przetłumaczone na język polski – to samo dotyczy dokumentów ze znakiem CE. 4. Zamówiony towar należy dostarczyć do magazynów od poniedziałku do czwartku (tylko w dni robocze) w godz. 800 ÷ 1300. O terminie dostawy należy powiadomić Zamawiającego 5 dni przed realizacją dostawy faksem, o wszelkich zmianach dotyczących zmiany terminu dostawy na min. 48 godzin telefonicznie i faksem według wykazu odbiorców przed planowaną dostawą towaru. Zamówiony towar (każdy asortyment z osobna) na opakowaniach należy oznakować liczbą porządkową odpowiadającą liczbie z arkusza ofertowego (np. : poz. nr 1 lub nr 1 + nr 2). Towar nieoznakowany nie będzie przyjmowany do magazynów. Dostawę należy realizować całościowo w danej pozycji asortymentowej. Materiały można dostarczyć na paletach przystosowanych do rozładunku wózkiem widłowym o udźwigu max. 1,2 tony. Palety EURO, zwykłe, nietypowe i fabryczne nie podlegają zwrotowi. Należy ich koszt wliczyć w cenę towaru. W przypadku dostaw towaru za pośrednictwem firm spedycyjnych Zamawiający nie będzie kwitował odbioru towaru (odbioru paczek i palet) na dokumentach typu WZ przed dokładnym sprawdzeniem zawartości dostarczonych palet, nie będzie również zwracał palet w dniu dostawy. Rozładunek należy zapewnić zgodnie z punktem 1. (Należy uprzedzić dostawcę - przewoźnika). 5. Wykonawca może wystawić fakturę VAT dopiero po dostarczeniu w całości zamówienia do magazynów 24 Wojskowego Oddziału Gospodarczego (z uwzględnieniem podziału na poszczególne służby i sekcje), zgodnie ze złożoną ofertą. Podstawą wystawienia faktury będzie pokwitowanie odbioru towaru przez Zamawiającego (upoważnionego przedstawiciela 24WOG) na dokumencie typu WZ (wystawiony w 3 – egzemplarzach). Zamawiający nie dopuszcza faktur cząstkowych na dany asortyment materiału - wyrobu. II. Wykaz odbiorców / adresatów: 1. Jednostka Wojskowa Nr 3797 Sekcja Obsługi Infrastruktury w Giżycku 11-501 Giżycko, Al. Wojska Polskiego 21 Sekcja Obsługi Infrastruktury w Giżycko rejon Mrągowo Półwysep Czterech Wiatrów 1 11-701 Mrągowo 2. Jednostka Wojskowa Nr 2568 w Węgorzewie Sekcja Obsługi Infrastruktury 11-600 Węgorzewo, ul. Gen. Józefa Bema 16 3. Jednostka Wojskowa Nr 4808 w Gołdapi Sekcja Obsługi Infrastruktury 19-500 Gołdap, ul. Wolności 8 4. Jednostka Wojskowa Nr 2098 w Bemowie Piskim Sekcja Obsługi Infrastruktury 12-208 Bemowo Piskie, ul. Kętrzyńskiego 1 5. Jednostka Wojskowa Nr 1747 w Suwałkach Magazyn Sekcji Obsługi Infrastruktury 16-400 Suwałki, ul. Wojska Polskiego 21 6. Jednostka Wojskowa Nr 1460 w Orzyszu Sekcja Zabezpieczenia Szkolenia 12- 250 Orzysz ul. Wojska Polskiego 33 7. Jednostka Wojskowa Nr 1460 w Orzyszu Magazyn Służby OPBMR 12-250 Orzysz, ul. Wojska Polskiego 33 8. Jednostka Wojskowa Nr 1460 w Orzyszu 12-250 Orzysz, ul. Wojska Polskiego 33 9. Jednostka Wojskowa Nr 4808 w Gołdapi Magazyn Służby Czołgowo-Samochodowej 19-500 Gołdap, ul. Partyzantów 33 10. Jednostka Wojskowa Nr 1460 w Orzyszu Magazyn Służby SUiE 12-250 Orzysz, ul. Wojska Polskiego 33 11. 24 WOG – Magazyn sprzętu sportowego i wydawnictw 11-500 Giżycko, ul. Nowowiejska 20 III. Inne obowiązki Wykonawcy: 1. Obowiązkiem Wykonawcy wobec Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych właściwej jednostki wojskowej lub instytucji wojskowej na terenie której przewidziano realizację zamówienia jest po podpisaniu umowy dostarczenie wniosku (załącznik nr 5 do SIWZ) wraz z wymaganymi przez właściwą jednostkę organizacyjną załącznikami. W sprawach związanych z realizacją zamówienia należy kierować się do osób wskazanych w SIWZ lub umowie jako do kontaktów. 2. Wykonawca (Podwykonawca), jeżeli przy realizacji zamówienia będzie posługiwał się cudzoziemcami, którzy będą wchodzili na teren jednostki wojskowej, musi uzyskać pozwolenie odpowiednich organów na wstęp tych osób na teren jednostki, zgodnie z zapisami § 54 pkt 1 – 5 (rozdział VI) ,,Instrukcji w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej” stanowiącej załącznik do Decyzji nr 19/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24.01.2017 r. w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (DZ. Urz. MON 2017, poz. 18).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44800000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium na cały przedmiot zamówienia, w wysokości 6 000,00 zł (sześć tysięcy złotych). 2. Zamawiający żąda wniesienia wadium w pełnej wysokości przed terminem do składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w: a. pieniądzu; b. poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c. gwarancjach bankowych; d. gwarancjach ubezpieczeniowych; e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240 ze zm.). 4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku: NBP O/O Olsztyn 17 1010 1397 0020 1713 9120 2000 z dopiskiem w tytule przelewu: „Wadium w post. nr 33/2019 – dostawa farb, lakierów, klejów oraz pędzli na rzecz 24. Wojskowego Oddziału Gospodarczego.” 5. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w pkt 3, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 6. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: a. pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; b. innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. 7. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa składana jako wadium powinna zawierać: a. zobowiązanie gwaranta do zapłaty kwoty wadium w przypadku, gdy Wykonawca wygrywając przetarg odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie lub zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, b. określenie wysokości zobowiązania gwaranta, którego wysokość musi być równa kwocie wadium, c. termin obowiązywania gwarancji powinien obejmować okres: 1) począwszy od upływu terminu składania ofert, który został określony w rozdziale XIV niniejszej siwz, a w przypadku jego zmiany, począwszy od upływu aktualnie obowiązującego terminu składania ofert, 2) aż do upływu ostatniego dnia terminu związania z ofertą, który został określony w rozdziale XIV niniejszej siwz, d. wskazanie, iż beneficjentem gwarancji jest Zamawiający, e. oznaczenie, iż zleceniodawcą gwarancji jest Wykonawca, f. klauzule, że gwarant zapłaci kwotę wynikającą z gwarancji na pierwsze żądanie Zamawiającego oraz że gwarancja jest nie odwoływalna. 8. Poręczenie bankowe lub udzielone przez podmiot określony w art. 6b ust.5 pkt. 2 ustawy z 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824) składane jako wadium powinno zawierać: a. zobowiązanie poręczyciela do zapłaty kwoty wadium w przypadku, gdy Wykonawca wygrywając przetarg odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie lub zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, b. określenie kwoty, do jakiej następuje poręczenie – wysokość musi być równa kwocie wadium, c. termin obowiązywania poręczenia powinien obejmować okres: 1) począwszy od upływu terminu składania ofert, który został określony w dziale XIV niniejszej siwz, a w przypadku jego zmiany, począwszy od upływu aktualnie obowiązującego terminu składania ofert, 2) aż do upływu ostatniego dnia terminu związania z ofertą, który został określony w dziale XII niniejszej siwz, d. wskazanie, iż poręczenie dotyczy wniesienia przez dostawcę wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego przez Zamawiającego. 9. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie je w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 10. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa „Ustawa Pzp”.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowo warunków w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ). 2. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie (załącznik nr 2 do SIWZ). 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o którym mowa powyżej (załącznik nr 2 do SIWZ) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 4. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie o nie podleganiu wykluczeniu. 5. Zestawienie cenowe – załącznik nr 3 do SIWZ. 6. Pełnomocnictwo – w przypadku podpisania oferty lub załączonego do niej jakiegokolwiek dokumentu i oświadczenia przez osobę nieuprawnioną do reprezentacji wprost z postanowień KRS lub CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) należy dołączyć pełnomocnictwo, sporządzone zgodnie z wymaganiami Kodeksu Cywilnego - oryginał lub notarialnie potwierdzoną kopię dokumentu. W przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu (zgodnie z art. 23 ustawy Pzp). 7. Dowód wniesienia wadium – kserokopia dowodu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. 8. W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 „Ustawy Pzp” Wykonawca (lub każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie) zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 „Ustawy Pzp”. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach