Przetargi.pl
Dostawa fabrycznie nowych pojemników z tworzywa sztucznego na odpady dla PGK „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Saniko" Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 87800 Włocławek, ul. Komunalna
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 544 121 805 , fax. 544 121 804
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Saniko" Sp. z o.o.
  ul. Komunalna 4
  87800 Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 544 121 805, fax. 544 121 804
  REGON: 91004177600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.saniko.com.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa fabrycznie nowych pojemników z tworzywa sztucznego na odpady dla PGK „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych pojemników wykonanych z tworzywa sztucznego (PE-HD) przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych typu: a) pojemnik na „szkło” 240 l, w kolorze zielonym, w ilości 500 szt. b) pojemnik na „metale i tworzywa sztuczne” 240 l, w kolorze żółtym, w ilości 500 szt. c) pojemnik na „papier” 240 l, w kolorze niebieskim, w ilości 500 szt. d) pojemnik na „papier” 1100 l, w kolorze niebieskim, w ilości 170 szt. e) pojemnik na „odpady komunalne” 1100 l, w kolorze grafitowym, w ilości 100 szt. f) pojemnik na „odpady komunalne” 120 l, w kolorze grafitowym, w ilości 300 szt. 2. Dane techniczne pojemników, określa rozdz. III pkt. 2 SIWZ. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywne dostawy fabrycznie nowych pojemników, każdorazowo według złożonego przez Zamawiającego zamówienia na określoną partię pojemników. 4. Pojemniki będące przedmiotem niniejszego postępowania winny posiadać Deklaracje Zgodności z Dyrektywą Unii Europejskiej i Polskimi Normami. 5. Wykonawca własnym środkiem transportu i na własny koszt zapewni dostawę przedmiotowych pojemników do siedziby Zamawiającego. 6. Maksymalny termin dostawy nie może przekroczyć 21 dni /termin dostawy stanowi kryterium ocny ofert/ od chwili przyjęcia pisemnego zamówienia przesłanego faxem bądz e-mailem. 7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewybrania wszystkich ilości pojemników określonych w rozdz. III pkt. 1 SIWZ, przy czym minimalna ilość jaką Zamawiający zobowiązuje się wybrać stanowi 70% całego zamówienia. 8. Pojemniki będące przedmiotem zamówienia objęte zostaną min. 12, max 36 miesięcznym okresem gwarancji /okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert/.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34928480-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający odstąpił od określenia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony formularz ofertowy. 2. Wypełniony formularz cenowy. 3. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający, iż oferta została podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty (jeśli dotyczy); 4. Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (jeśli dotyczy); 5. Wypełniony formularz „Parametry techniczne oferowanych pojemników będących przedmiotem zamówienia”. 6. Dokument wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach