Przetargi.pl
Dostawa fabrycznie nowych części zamiennych do pojazdów Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Spółka z o .o. w Lubinie

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Adres: 59300 Lubin, ul. Rynek
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. (76) 7249940 , fax. (76) 7249950
 • Data zamieszczenia: 2017-09-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  ul. Rynek 28
  59300 Lubin, woj. dolnośląskie
  tel. (76) 7249940, fax. (76) 7249950
  REGON: 39040462000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mpo.lubin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa fabrycznie nowych części zamiennych do pojazdów Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Spółka z o .o. w Lubinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych części zamiennych do pojazdów MPO Sp. z o.o., których rodzaj i ilość określono w załączniku nr 1a do SIWZ (wykaz części – formularz cenowy), z podziałem na zadania od nr 1 do nr 22. 3.2 Rodzaj: dostawa. 3.3 Wykonawca będzie dostarczał przedmiot umowy na własny koszt i ryzyko na teren Bazy Eksploatacyjnej Zamawiającego znajdującej się w Lubinie przy ul. Rzeźniczej 1, w dniach roboczych od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00 do 13:00. 3.4 Wykonawca dostarczy zamówioną część przedmiotu umowy w ramach danego zadania w terminie do 48 godzin (w dniach roboczych) od telefonicznego lub e-mailowego zamówienia zgłoszonego przez upoważnionego do kontaktowania się w sprawach związanych z realizacją umowy pracownika Zamawiającego. 3.5 W przypadku zgłoszenia zapotrzebowania w piątek o godz. 10:00, Zamawiający bieg czasu będzie naliczał od piątku od godz. 10:00 do godz. 24:00 i rozpocznie naliczanie czasu w poniedziałek od godz. 0:00. 3.6 Zamawiający ma prawo zamawiania określonych w ramach danego zadania części zamiennych zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem, sukcesywnie od dnia podpisania umowy do dnia 30.09.2018 r. (możliwość dzielenia na części dostaw w ramach danego zadania). 3.7 Zamawiający zastrzega sobie prawo zamiennego zakupu części zamiennych w ramach danego zadania (zwiększenia ilości zakupu jednego rodzaju części zamiennych kosztem zmniejszenia ilości drugiego rodzaju części zamiennych w ramach danego zadania). 3.8 Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zakupu części zamiennych, które w trakcie trwania umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego będą zbędne w celu utrzymania pełnej sprawności pojazdów. 3.9 Zamawiający nie ma obowiązku odbioru/zakupu wszystkich części zamiennych określonych w zamówieniu, umowie, zadaniu tj. całego przedmiotu umowy. Wykonawca nie będzie miał prawa dochodzenia roszczeń wobec Zamawiającego z tytułu nie zamówienia przedmiotu umowy w całości lub zamówienia tylko wybranych części zamiennych. 3.10 Okres gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia dla wszystkich zadań wynosi 2 (dwa) lata od daty wystawienia faktury VAT. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34300000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. – Załącznik nr 4 do SIWZ. 2. Informacja dotycząca powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego – załącznik nr 5 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach