Przetargi.pl
Dostawa fabrycznie nowej linii do rozwijania, podawania i prostowania blachy w kręgu.

Pomorska Instytucja Gospodarki Budżetowej "POMERANIA" w Koszalinie ogłasza przetarg

 • Adres: 75-124 Koszalin, ul. Strefowa
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 94 3470638 , fax. 94 3425102
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Pomorska Instytucja Gospodarki Budżetowej "POMERANIA" w Koszalinie
  ul. Strefowa 15
  75-124 Koszalin, woj. pomorskie
  tel. 94 3470638, fax. 94 3425102
  REGON: 22115305000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pigb-pomerania.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa fabrycznie nowej linii do rozwijania, podawania i prostowania blachy w kręgu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej linii do rozwijania, podawania i prostowania blachy w kręgu. W skład linii wchodzą trzy urządzenia : podajnik, prostowarka, rozwijak. Zamówieniem objęty jest transport wraz z rozładunkiem, montażem i uruchomieniem całej linii we wskazanym miejscu w siedzibie Zamawiającego w Koszalinie przy ul. Strefowej 15. Wykonawca po kompleksowym montażu i uruchomieniu linii zobowiązuje się do bezpłatnego przeszkolenia dwóch pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi całej linii. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, zapewnia w ciągu 24-48 godzin reakcję serwisu od chwili wezwania do awarii.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42900000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków. Ocenę spełniania powyższego warunku Zamawiający dokona na podstawie złożonego oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach