Przetargi.pl
Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratoniczo-gaśniczego z napędem 4x4 kategorii 2 (uterenowiony) dla OSP Bukowina Tatrzańska

Ochotnicza Straż Pożarna w Bukowinie Tatrzańskiej ogłasza przetarg

 • Adres: 34-530 Bukowina Tatrzańska, ul. Kościuszki
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 018 20 012 12 , fax. 018 20 012 13
 • Data zamieszczenia: 2020-08-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ochotnicza Straż Pożarna w Bukowinie Tatrzańskiej
  ul. Kościuszki 44
  34-530 Bukowina Tatrzańska, woj. małopolskie
  tel. 018 20 012 12, fax. 018 20 012 13
  REGON: 49200390000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.osp-bukowinatatrzanska.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Stowarzyszenie

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratoniczo-gaśniczego z napędem 4x4 kategorii 2 (uterenowiony) dla OSP Bukowina Tatrzańska
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 kategorii 2 (uterenowiony) dla OSP Bukowina Tatrzańska. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr. 6 do SIWZ. 3. Zawartej w niniejszej SIWZ wraz z załącznikami informacje na temat parametrów i funkcji są danymi minimalnymi, Zanawiający dopuszcza zaoferowanie produktów o rozszerzonych funkcjach i lepszych paranetrach pod warunkiem iż spełniają one minimalne wymagania określone w niniejszym zamówieniu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34144210-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dokumenty i oświadczenia wymagane od każdego wykonawcy składającego ofertę: 1) Wypełniony formularz oferty wg załącznika nr 1 do niniejszej SIW. 2) Pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik wykonawcy. Pełnomocnictwo zgodne z działem VI rozdział II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny winno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 3) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzeni, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 4) Pisemne zobowiązanie lub inne dokumenty o których mowa w pkt. 5.3. SIWZ, o ile wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp. 6.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówieni przez wykonawców oświadczenie o którym mowa w pkt. 6.1.3) niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia. 6.3 Zamawiającego żąda aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom w celu wykazaniu braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieścił informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 6.1.3) niniejszej SIWZ. 6.4 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie , w jakim powołuje się na uch zasoby – warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie o którym mowa w pkt 6.1.3) niniejszej SIWZ dotyczące tych podmiotów. 6.5 Wykonawca w terminie3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z sesji otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach