Przetargi.pl
Dostawa fabrycznie nowego pierwszego wyposażenia nowego obiektu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Turku

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Turku ogłasza przetarg

 • Adres: 62-700 Turek, ul. 3 Maja 8
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 63 2234 300 , fax. 63 2234 318
 • Data zamieszczenia: 2013-07-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Turku
  ul. 3 Maja 8 8
  62-700 Turek, woj. wielkopolskie
  tel. 63 2234 300, fax. 63 2234 318
  REGON: 31106108000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.straz.turek.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa fabrycznie nowego pierwszego wyposażenia nowego obiektu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Turku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego pierwszego wyposażenia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Turku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się dla: a) Części A zamówienia w załączniku nr 3A do SIWZ, b) Części B zamówienia w załączniku nr 3B do SIWZ, c) Części C zamówienia w załączniku nr 3C do SIWZ, d) Części D zamówienia w załączniku nr 3D do SIWZ, e) Części E zamówienia w załączniku nr 3E do SIWZ, f) Części F zamówienia w załączniku nr 3F do SIWZ,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 389000004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.straz.turek.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach