Przetargi.pl
Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV 150 00000 - 8

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Polskich Olimpijczyków ogłasza przetarg

 • Adres: 62-065 Grodzisk Wielkopolski, ul. Chopina 26
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-61 4445021 , fax. 0-61 4445021
 • Data zamieszczenia: 2013-07-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Polskich Olimpijczyków
  ul. Chopina 26 26
  62-065 Grodzisk Wielkopolski, woj. wielkopolskie
  tel. 0-61 4445021, fax. 0-61 4445021
  REGON: 00071727000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://sp1grodzisk.edupage.org/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV 150 00000 - 8
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do stołówki szkolnej artykułów żywnościowych określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV), z możliwością składania ofert częściowych. Każda ze wskazanych poniżej części Zamówienia określana będzie mianem Zadania. Zadanie Nr I CPV 153 00000- 1 - owoce, warzywa i podobne produkty Zadanie Nr II CPV 153 10000 -4 - ziemniaki i produkty z ziemniaków Szczegółowy wykaz asortymentu i ilości zawiera formularz asortymentowo - cenowy będący integralną częścią specyfikacji (Załącznik 1a do 1 b)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 150000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 5 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://sp1grodzisk.edupage.org/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach