Przetargi.pl
Dostawa fabrycznie nowego ambulansu sanitarnego typu C o DMC powyżej 3,5t z wyposażeniem dla WSPR SPZOZ w Łomży

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży ogłasza przetarg

 • Adres: 18-400 Łomża, Szosa Zambrowska
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 86 216-62-15 , fax. 862 163 063
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży
  Szosa Zambrowska 1/19
  18-400 Łomża, woj. podlaskie
  tel. 86 216-62-15, fax. 862 163 063
  REGON: 45019268900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://pogotowie.lomza.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa fabrycznie nowego ambulansu sanitarnego typu C o DMC powyżej 3,5t z wyposażeniem dla WSPR SPZOZ w Łomży
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego (rok produkcji 2020), nieużywanego, niebędącego pojazdem demonstracyjnym ambulansu sanitarnego typu C o DMC powyżej 3,5t z wyposażeniem dla WSPR SPZOZ w Łomży. Szczegółowe wymagania techniczne dotyczące pojazdów bazowych, jak i przedziałów medycznych (zabudowy medycznej) określa załącznik nr 2 do SIWZ (załącznik nr 2 do umowy). Sposób realizacji przedmiotu zamówienia szczegółowo został opisany w załączonym wzorze umowy – załączniku nr 6 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34114121-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunków w ww. zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy) 2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, stanowiące załącznik nr 7 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach