Przetargi.pl
Dostawa ambulansów typu C

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ W Suwałkach ogłasza przetarg

 • Adres: 16-400 Suwałki, Mickiewicza
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 875 662 268, , fax. 875 662 268
 • Data zamieszczenia: 2019-09-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ W Suwałkach
  Mickiewicza 11
  16-400 Suwałki, woj. podlaskie
  tel. 875 662 268, , fax. 875 662 268
  REGON: 79100162700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://wsprsuw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: SP ZOZ

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa ambulansów typu C
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych 2 szt. ambulansów typu „C” oraz przeszkolenie pracowników medycznych Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji ambulansu. Szczegółowy opis techniczny ambulansu typu „C” zawarty jest w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34114121-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wniesienie wadium jest obowiązkowe i wynosi: 10.000,00 zł. Wadium należy wnieść zgodnie z art.45 ustawy z dn. 29.01.2004r. Pzp w następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wpłaty pieniężne należy uiszczać na konto: Santander Bank Polska S.A.I O / Suwałki nr - 55 1500 1719 1217 1001 8339 0000, przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien wpisać nazwę przetargu. Do oferty Wykonawca załącza potwierdzenie polecenia przelewu; w przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz, dokument wniesienia wadium w formie oryginału należy dołączyć do oferty w odrębnej kopercie. Natomiast kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium opatrzoną klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę należy dołączyć do oferty. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądz musi mieć postać oświadczenia Gwaranta, w którym Gwarant zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze żądanie zapłacić Zamawiającemu kwotę gwarancji w przypadkach określonych ustawą Pzp tj., gdy Wykonawca: odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1; pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Zamawiający dokonuje zwrotu, a także zatrzymania wadium na zasadach określonych w art. 46 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje tego warunku, spełnienie tego warunku Zamawiający oceni na podstawie złożonego oświadczenia,

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach