Przetargi.pl
Dostawa energii elektrycznej w ramach usługi kompleksowej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach ogłasza przetarg

 • Adres: 16-400 Suwałki, ul. Szpitalna
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 875 676 910 , fax. 875 676 910
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach
  ul. Szpitalna 54
  16-400 Suwałki, woj. podlaskie
  tel. 875 676 910, fax. 875 676 910
  REGON: 79037638300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.paliatywna.suwalki.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa energii elektrycznej w ramach usługi kompleksowej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej rozumiana jako sprzedaż energii elektrycznej w ramach usługi kompleksowej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, 843, 875, 1086, 1378, 1565 ze zm.), zwanej dalej sprzedażą energii elektrycznej, w planowanej ilości około 339590 kWh dla 1 punktu poboru energii elektrycznej dla dla Samodzielnego Pu-blicznego Zespołu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach. 2. zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. UWAGA: Szacunkowa ilość zamawianej energii jest ustalona na podstawie zużycia w 2020 r. i ma charakter jedynie orientacyjny służący do porównania ofert w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Za-mawiającego zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie w stosunku do Zamawiającego z tytułu nie pobrania przewidywanej ilości energii. Zamawiający dokona zapłaty za faktycznie pobrane ilości. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. 4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą na wzorze umownym Wykonawcy, zatwierdzonym przez Zarząd Spółki, z możliwością uwzględnienia najistotniejszych postanowień Zamawiającego 5. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 09300000-2. 6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 8. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09300000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach