Przetargi.pl
Dostawa energii elektrycznej na rzecz Zachodniopomorskiego OW NFZ.

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ogłasza przetarg

 • Adres: 71470 Szczecin, ul. Arkońska
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 914 251 161 , fax. 914 251 096
 • Data zamieszczenia: 2019-01-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
  ul. Arkońska 45
  71470 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 914 251 161, fax. 914 251 096
  REGON: 1581798500096
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nfz-szczecin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa energii elektrycznej na rzecz Zachodniopomorskiego OW NFZ.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do budynku stanowiącego siedzibę Zamawiającego. 2. Realizacja zamówienia od dnia 1 kwietnia 2019 r. od godz. 00.00 do dnia 31 marca 2021 r. do godz. 24.00. 3. Miejsce realizacji (obiekt, lokalizacja): budynek stanowiący siedzibę Zamawiającego w Szczecinie (71-470) przy ul. Arkońskiej 45. 4. Aktualne umowy dotyczące powyższej lokalizacji: 1) umowa sprzedaży energii elektrycznej zawarta ze Spółką Green SA obowiązująca do dnia 31.03.2019 r. do godz. 24.00, 2) umowa nr D/I/31/13016645/06851/0 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej zawarta z ENEA Operator Sp. z o.o., która obowiązuje od dnia 1.04.2017 r. i została zawarta na czas nieokreślony (grupa tafyfowa C21, budynek), 3) umowa nr D/I/31/13016645/06852/02 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej zawarta z ENEA Operator Sp. z o.o., która obowiązuje od dnia 1.04.2017 r. i została zawarta na czas nieokreślony (grupa tafyfowa C11,węzeł cieplny w budynku). 5. Kod PPE: PLENED00000590000000010108621347: 1) nr licznika: 96864202, 2) dostawa energii elektrycznej do budynku biurowego, 3) miejsce dostarczania energii elektrycznej (MD) zaciski prądowe w złączu kablowym, w kierunku instalacji odbiorczej, 4) szacunkowe roczne zużycie energii ok. 409 MWh* (przyjęto do oceny 818 MWh na okres dwóch lat), 5) energia elektryczna musi spełniać wymagania określone w obowiązujących przepisach wykonawczych wydanych na podstawie ustawy Prawo energetyczne, 6) moc przyłączeniowa umowna 198 kW, 7) zabezpieczenie przedlicznikowe 250A, 8) IV grupa przyłączeniowa, 9) napięcie 0,4 kV, 10) grupa taryfowa C21, 11) współczynnik mocy tg φ nie większy niż 0,4, 12) energia w układzie 3-fazowym, praca w systemie całodobowym, 13) okres rozliczeniowy jednomiesięczny, 14) operator systemu dystrybucyjnego (OSD) Enea Operator Sp. z o.o. 6. Kod PPE: PLENED00000590000000010309782378: 1) nr licznika: 7666516, 2) dostawa energii elektrycznej do zasilania węzła cieplnego w budynku biurowym, 3) miejsce dostarczania energii elektrycznej (MD) zaciski prądowe w złączu kablowym 2K3p, 4) szacunkowe roczne zużycie energii ok. 1 MWh* (przyjęto do oceny 2 MWh na okres dwóch lat), 5) energia elektryczna musi spełniać wymagania określone w obowiązujących przepisach wykonawczych wydanych na podstawie ustawy Prawo energetyczne, 6) moc przyłączeniowa umowna 9 kW, 7) zabezpieczenie przedlicznikowe 20A, 8) V grupa przyłączeniowa, 9) grupa taryfowa C11, 10) energia w układzie 3-fazowym, praca w systemie całodobowym, 11) okres rozliczeniowy dwumiesięczny, 12) operator systemu dystrybucyjnego (OSD) Enea Operator Sp. z o.o. 8. Zamawiający oświadcza, że nie jest przedsiębiorstwem energetycznym w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne. Energia elektryczna kupowana przez Zamawiającego zużywana będzie na własne potrzeby. 9. Zamawiający oświadcza, że jest właścicielem obiektu, do którego ma być dostarczana energia elektryczna. 10. Zamawiający oświadcza, że ma zamontowane baterie dławików kompensacji mocy biernej pojemnościowej w instalacji elektrycznej obiektu, do którego ma być dostarczana energia elektryczna. 11. Wykonawca zobowiązany jest do: 1) przeprowadzenia procedury zmiany Sprzedawcy energii elektrycznej w imieniu Zamawiającego, na podstawie odrębnego pełnomocnictwa udzielonego po podpisaniu umowy, 2) sprzedaży energii Zamawiającemu w MD, z zastrzeżeniem, że sprzedaż energii rozpocznie się w chwili przyjęcia umowy do realizacji przez OSD, nie później niż dnia 1 kwietnia 2019 r, 3) przeniesienia na Zamawiającego, w MD, własności energii, 4) dokonywania bilansowania handlowego Zamawiającego jako Uczestnika Rynku Detalicznego (URD) dla MD, w ramach swojej jednostki grafikowej (JG), bez dodatkowych kosztów, 5) nieobciążania Zamawiającego dodatkowymi kosztami i obowiązkami wynikającymi z niezbilansowania, 6) prowadzenia ewidencji wpłat należności zapewniającej poprawność rozliczeń, 7) nieodpłatnego udzielania informacji w sprawie zasad rozliczeń, 8) przyjmowania wniosków i reklamacji Zamawiającego, 9) rozpatrywania wniosków lub reklamacji Zamawiającego w sprawie rozliczeń i udzielenia odpowiedzi na nie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku lub zgłoszenia reklamacji. * Podane ilości są szacunkowe i nie są zobowiązujące dla Zamawiającego, w przypadku przekroczenia podanych ilości energii elektrycznej wykonawca zobowiązany jest sprzedawać energię o niezmienionych parametrach jakościowych, z zachowaniem cen z oferty, bez dodatkowych opłat. Realizacja umowy poniżej szacowanych wielkości zużycia energii elektrycznej przez Zamawiającego nie tworzy po stronie wykonawcy prawa do rekompensaty.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09300000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, tj. wykonawca zobowiązany jest posiadać ważną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jedn. z 2018 r. poz. 755, z późn. zm.). W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wyżej wymieniony warunek musi zostać spełniony przez każdego z wykonawców.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach