Przetargi.pl
Dostawa energii elektrycznej do obiektów Powiatowego Centrum Medycznego Spółka z o. o. w Braniewie - powtórzenie

Powiatowe Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Braniewie ogłasza przetarg

 • Adres: 14-500 Braniewo, Moniuszki13
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 784 919 226 , fax. 55 620 83 62
 • Data zamieszczenia: 2022-11-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowe Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Braniewie
  Moniuszki13
  14-500 Braniewo, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 784 919 226, fax. 55 620 83 62
  REGON: 280242068
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa energii elektrycznej do obiektów Powiatowego Centrum Medycznego Spółka z o. o. w Braniewie - powtórzenie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia: jest dostawa energii elektrycznej do obiektów Powiatowego Centrum Medycznego Spółka z o. o. w Braniewie, 14-500 Braniewo, ul. Moniuszki 132. Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie do n/w stacji transformatorowej / punkt poboru energii elektrycznej:2.1. Obiekt Szpitala, 14-500 Braniewo, ul. Moniuszki 13. T – 1368 Szpital/Przyłącze podstawowe nr PPE PL 0037 22000 00318 55. Moc przyłączeniowa Pp = 250 kW, moc umowna w ciągu roku Pu = 1240kW, (dotychczasowa grupa taryfowa C 21) w rozbiciu na miesiące: 2.1.1.1. Styczeń – 125 kW 2.1.1.2. Luty – 125 kW2.1.1.3. Marzec – 110 kW2.1.1.4. Kwiecień – 100 KW2.1.1.5. Maj – 90 kW2.1.1.6. Czerwiec – 90 kW2.1.1.7. Lipiec – 90 kW2.1.1.8. Sierpień – 90 kW2.1.1.9. Wrzesień – 95 kW2.1.1.10. Październik – 100 kW2.1.1.11. Listopad – 110 kW2.1.1.12. Grudzień – 115 kWZapotrzebowanie roczne energii elektrycznej ok. 280 000 kWh2.2. Budynek byłego Internatu, 14-500 Pieniężno, ul. Szkolna 11. Przyłącze podstawowe nr PPE PL590243822002669493, Nr ewidencyjny 22/2/722910/1, Licznik: 03237041.. Moc umowna – 60 kW, (dotychczasowa grupa taryfowa G-11).Zapotrzebowanie roczne energii elektrycznej ok. 38 464 kWhW przypadku zapotrzebowania rocznego energii elektrycznej do Budynek byłego Internatu, 14-500 Pieniężno, ul. Szkolna 11. Przyłącze podstawowe nr PPE PL590243822002669493, Zamawiający planuje od połowy roku 2023 zwiększenie zapotrzebowania na energię o 30% w związku z możliwością uruchomienia w budynku działalności medycznej2.3. RAZEM ZAPOTRZEBOWANIE ROCZNE: 318 464 kWh2.4. Rozliczenie za sprzedaż energii elektrycznej odbywać się będzie na podstawie faktycznego zużycia energii wg cen i stawek opłat wynikających z oferty cenowej Wykonawcy.2.5. Projekt umowy, zawierający istotne dla Zamawiającego postanowienia określone w załączniku nr 5 do SWZ, przygotuje Wykonawca wyłoniony w niniejszym postępowaniu i przedstawi Zamawiającemu do akceptacji po wyborze najkorzystniejszej oferty.2.6. Okres realizacji przedmiotu zamówienia obejmuje czas od daty rozpoczęcia dostaw energii elektrycznej do końca 2023 roku. Rozpoczęcie realizacji umowy (dostawy energii elektrycznej) nastąpi z chwilą skutecznego przeprowadzenia procedury zmiany Sprzedawcy energii elektrycznej zgodnej z wymogami lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego, jednakże nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2023 r., oraz nie później niż w terminie 31 dni, po dacie podpisania umowy z Wykonawcą oraz przesłaniu Wykonawcy drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail, niezbędnych i kompletnych danych wymaganych w w/w procedurze zmiany Sprzedawcy energii elektrycznej.2.7. Zamawiający posiada instalację fotowoltaiczną na PPE: 590243822002449842. Moc instalacji OZE: 29,25 kWp. Wykonawca na mocy odrębnej umowy odkupi od zamawiającego energię wyprodukowaną w tej instalacji fotowoltaicznej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09300000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach