Przetargi.pl
Dostawa energii elektrycznej do obiektów Miasta i Gminy Kańczuga w 2020 roku

Miasto i Gmina Kańczuga ogłasza przetarg

 • Adres: 37-220 Kańczuga, ul. M. Konopnickiej
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 166 423 142 , fax. 166 426 630
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto i Gmina Kańczuga
  ul. M. Konopnickiej 2
  37-220 Kańczuga, woj. podkarpackie
  tel. 166 423 142, fax. 166 426 630
  REGON: 65090060200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kanczuga.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa energii elektrycznej do obiektów Miasta i Gminy Kańczuga w 2020 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do obiektów Miasta i Gminy Kańczuga w 2020 roku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tym lista punktów poboru energii został zawarty w załączniku nr 1a do SIWZ. Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych: a) w ustawie - Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 755 ze zm.), b) przepisach wykonawczych do tej ustawy, a w szczególności Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r., Nr 93, poz. 623), c) Taryfie dla energii elektrycznej sprzedawcy, Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami. Szacunkowa ilość dostarczanej energii (+/- 10%) w okresie dostawy w taryfie C11 - 422 093,00 kWh Szacunkowa ilość dostarczanej energii (+/- 10%) w okresie dostawy w taryfie C12 – 10 312,00 kWh Ilości podane wyżej są ilościami szacunkowymi, w celu określenia wartości zamówienia, co nie odzwierciedla realnego bądź deklarowanego wykorzystania energii elektrycznej w czasie trwania umowy i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości zamawianej energii elektrycznej. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wielkości dostawy energii elektrycznej określonej dla poszczególnych budynków. W przypadku zaistnienia konieczności zwiększenia zakresu zamówienia podstawowego (zakup większej ilości energii elektrycznej) w poszczególnych PPE, Zamawiający skorzysta z praw opcji o którym mowa w art 34 ust 5 Pzp w wysokości do 10 % zamówienia podstawowego. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizowanej umowy. W przypadku nie skorzystania z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia. Warunkiem uruchomienia praw opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie. Wykonawca składając ofertę musi posiadać zawartą umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z operatorem systemu dystrybucyjnego działającym na terenie Zamawiającego. Zamawiający oświadcza, że posiada zawartą umowę z PGE Dystrybucja S.A. na świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej. Wszystkie PPE są przyłączone do sieci OSD o którym mowa powyżej. Usługi dystrybucji będą świadczone na podstawie odrębnych umów zawartych pomiędzy odbiorcą energii elektrycznej a OSD. Zamawiający w chwili obecnej posiada zawarte kompleksowe umowny na sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, które wygasają z dniem 31.12.2019 roku. Na obecnych punktach nie są podpisane jakiekolwiek promocje/programy lojalnościowe. Aktualnym dostawcą jest PGE Obrót SA Oddział z siedzibą w Zamościu, ul. Koźmiana 1, 22-400 Zamość. Okres rozliczeniowy dla poszczególnych PPE ustala się jako miesięczny. Zamawiający dysponuję tytułem prawnym do obiektów ujętych w prowadzonym postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Do obowiązków Wykonawcy będzie należało również zapewnienie sprzedawcy rezerwowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09310000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100). 2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub w kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dna 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr z 2007 Nr 42, poz. 275 ze. zm.). 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Jarosławiu Filia w Kańczudze ul. Rynek 11 37-220 Kańczuga Nr 89 9096 0004 2004 0041 6713 0014 W tytule przelewu – przetarg energia 5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, termin ważności gwarancji powinien obejmować 30 dni począwszy od dnia złożenia oferty. 7. Z treści gwarancji powinno wynikać bezwarunkowe na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie zawiązania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach o których mowa w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. 8. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego – Urząd Miasta i Gminy w Kańczudze, ul. M. Konopnickiej 2, 37-220 Kańczuga w pok. Nr 13 lub dołączyć do oferty. 9. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje odrzucenie oferty zgodnie na podstawie art. 89 ust 1 pkt 7b.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, gdy wykonawca posiada ważną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 625 z późn. zm.) Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta. Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w niniejszym postępowaniu oraz do podpisania umowy (o ile nie wynika to z dokumentów rejestracyjnych). Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty oraz podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub informacji z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej), to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza, kopię pełnomocnictwa wystawionego na reprezentanta Wykonawcy przez osoby do tego upełnomocnione. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie składają do oferty wypełnione załączniki nr 5 lub 6 do SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach