Przetargi.pl
Dostawa energii elektrycznej do obiektów będących w zarządzie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie ogłasza przetarg

 • Adres: 11-400 Kętrzyn, Gen. Władysława Sikorskiego
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 750 31 88, , fax. 89 750 37 54
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie
  Gen. Władysława Sikorskiego 78
  11-400 Kętrzyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 750 31 88, , fax. 89 750 37 54
  REGON: 51020760500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wm.strazgraniczna.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa energii elektrycznej do obiektów będących w zarządzie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej (całodobowej) do obiektów będących w zarządzie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej. Sprzedaż energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.- Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 755 ze zm.), zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami do niniejszej ustawy, przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 ze zm.), zasadami określonymi w koncesji i według cen energii elektrycznej przedstawionych w ofercie Wykonawcy. Obliczenie wartości zużycia energii elektrycznej odbywać się będzie na podstawie wskazań zainstalowanych liczników energii elektrycznej w oparciu o ceny energii elektrycznej przedstawione w ofercie Wykonawcy. 2. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na jeden lub więcej zestawów zamówienia: 1) ZESTAW NR I - GRUPA TARYFOWA C21 Punkty poboru: a) KOMPLEKS KOSZAROWY W-M OSG W KĘTRZYNIE b) PLACÓWKA SG BANIE MAZURSKIE – budynek administracyjny c) PLACÓWKA SG WĘGORZEWO – budynek administracyjny d) PLACÓWKA SG BRANIEWO e) PLACÓWKA SG GÓROWO IŁAWECKIE- budynek administracyjny i garażowo-techniczny f) PLACÓWKA SG GOŁDAP- budynek administracyjny i garażowo-techniczny. 2) ZESTAW NR II - GRUPA TARYFOWA C11 Punkty poboru: a) PLACÓWKA SG GRZECHOTKI - OBIEKT LELKOWO – budynek administracyjny b) PLACÓWKA SG SĘPOPOL c) PLACÓWKA SG DUBENINKI d) PLACÓWKA SG BARCIANY e) WIEŻA OBSERWACYJNA - GÓRY f) WIEŻA OBSERWACYJNA – OBSZARNIKI g) WIEŻA OBSERWACYJNA – PARKOSZEWO h) WIEŻA OBSERWACYJNA – ŻARDYNY i) WIEŻA OBSERWACYJNA – KIEKSKIEJMY 3) ZESTAW NR III - GRUPA TARYFOWA G11 Punkty poboru: a) PLACÓWKA SG GRZECHOTKI - OBIEKT LELKOWO – klatka schodowa budynku mieszkalnego b) PLACÓWKA SG BANIE MAZURSKIE – klatka schodowa budynku mieszkalnego c) PLACÓWKA SG WĘGORZEWO – klatka schodowa budynku mieszkalnego d) PLACÓWKA SG GOŁDAP- klatka schodowa budynku mieszkalnego e) PLACÓWKA SG GOŁDAP- lokal Nr 5 ul. Przytorowa 7 A f) PLACÓWKA SG GOŁDAP- lokal Nr 6 ul. Przytorowa 7 A g) PLACÓWKA SG GOŁDAP- lokal Nr 7 ul. Przytorowa 7 A h) PLACÓWKA SG GOŁDAP- lokal Nr 16 ul. Przytorowa 7 A
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09300000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1.O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1.1. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Minimalny poziom zdolności: Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że: 1.1.1. posiada wymagane uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą: 1. Pełnomocnictwo (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem notarialnie), w przypadku gdy: 1.1. Wykonawca dokonuje jakichkolwiek czynności faktycznych lub prawnych w postępowaniu przez przedstawiciela (np. podpisanie i złożenie oferty lub innych oświadczeń w imieniu i na rzecz Wykonawcy, poświadczanie za zgodność z oryginałem kopii dokumentów), a uprawnienie do dokonania tych czynności nie wynika z wpisu do rejestru przedsiębiorców, 1.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2. Ponadto w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Pzp, zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu: 2.1. Oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) Ustawy Pzp; przy czym: • w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może przedstawić wraz z oświadczeniem dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia; • w przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o zamówienie ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. UWAGA !!! Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej zostanie zamieszczony na stronie internetowej wraz z informacją o której mowa powyżej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach