Przetargi.pl
DOSTAWA ODCZYNNIKÓW, MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH, OPROGRAMOWANIA I DZIERŻAWA SPRZĘTU Z ZAKRESU IMMUNOCHEMII, BIOCHEMII I ANALITYKI

Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Adres: 10-437 Olsztyn, Dworcowa
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 895 373 221 , fax. 89 537 32 22
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie
  Dworcowa 28
  10-437 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 895 373 221, fax. 89 537 32 22
  REGON: 51087688400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.przychodniaspecjalistyczna.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Zdrowotnej, którego organiem założycielskim jest gmina Olsztyn.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA ODCZYNNIKÓW, MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH, OPROGRAMOWANIA I DZIERŻAWA SPRZĘTU Z ZAKRESU IMMUNOCHEMII, BIOCHEMII I ANALITYKI
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników, materiałów eksploatacyjnych, oprogramowania i dzierżawa sprzętu z zakresu immunochemii (pakiet nr 1), biochemii (pakiet nr 2) i analityki (pakiet nr 3).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696500-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie definiuje szczegółowego warunku udziału w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach