Przetargi.pl
Dostawa energii elektrycznej do budynków Radia Opole S.A.

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Opolu "RADIO OPOLE" Spółka Akcyjna ogłasza przetarg

 • Adres: 45-084 Opole, ul. Strzelców Bytomskich
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. +48 77 4013216 , fax. +48 77 4543656
 • Data zamieszczenia: 2020-05-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Opolu "RADIO OPOLE" Spółka Akcyjna
  ul. Strzelców Bytomskich 8
  45-084 Opole, woj. opolskie
  tel. +48 77 4013216, fax. +48 77 4543656
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.radio.opole.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: podmiot określony w art. 3 ust.1 pkt 3 PZP

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa energii elektrycznej do budynków Radia Opole S.A.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 220), zwanej dalej sprzedażą energii elektrycznej, dla dwóch budynków użytkowanych przez Zamawiającego dla następujących punktów poboru: P1. 45-084 Opole, ul. Strzelców Bytomskich 8, moc umowna - 250 kW, grupa taryfowa B-22, nr punktu poboru – PPE PROD_328003495048; P2. 45-084 Opole, ul. Strzelców Bytomskich 8, moc umowna - 40 kW, grupa taryfowa C-12A, nr punktu poboru – PPE PROD_328003495158; P3. 45-081 Opole, ul. Piastowska 19a, moc umowna - 20 kW, grupa taryfowa C-11, nr przyłącza – PPE PROD_328003495288. Prognozowane szacunkowe zużycie energii elektrycznej na 1 miesiąc po zaokrągleniu wynosi 80 MWh (95 % stanowi grupa taryfowa B-22). Umowa na dostawę energii elektrycznej będzie realizowana od 01.07.2020 r. do 31.12.2022 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09310000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca musi posiadać ważną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Prawo energetyczne Dz. U. 2019 poz. 755).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie na formularzu stanowiącym załącznik Nr 4 do niniejszej SIWZ o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Propozycja treści oświadczenia została zamieszczona w niniejszej SIWZ (zał. Nr 4 ).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach