Przetargi.pl
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Szprotawa i jej jednostek organizacyjnych.

Gmina Szprotawa ogłasza przetarg

 • Adres: 67-300 Szprotawa, Rynek
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 683760580 , fax. 683762220
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Szprotawa
  Rynek 45
  67-300 Szprotawa, woj. lubuskie
  tel. 683760580, fax. 683762220
  REGON: 97077044500000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Szprotawa i jej jednostek organizacyjnych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1Przedmiotem zamówienia jest codzienna całodobowa dostawa energii elektrycznej o napięciu znamionowym sieci 230/400V o częstotliwości 50 Hz, na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Szprotawa w planowanej ilości około 1375040 kWh w okresie od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku, punkty poboru zgodnie ze szczegółową specyfikacją zawartą w Załączniku nr I.3 do SIWZ. Podane ilości kWh oraz moc w załączniku nr I.1 do SIWZ są ilościami szacunkowymi. Określenie przewidywanego poboru energii służy wyborowi najkorzystniejszej oferty i nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii elektrycznej w podanych ilościach. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości, bez konieczności zmiany warunków umowy oraz sporządzenia aneksu do umowy. Faktyczne zużycie energii (mniejsze lub większe od prognozy zużycia energii wskazanej w załączniku nr I.1 do SIWZ), uzależnione będzie wyłącznie od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, z tym że niezależnie od wielkości zużycia Sprzedawca zobowiązany jest w każdym przypadku stosować zaoferowane w ofercie ceny energii. Na powyższe Wykonawca wyraża zgodę. Rozliczenie dostawy energii odbywać się będzie na podstawie faktycznego zużycia energii wg cen i stawek opłat wynikających ze złożonej oferty. Szczegółowy opis zamieszczony jest w SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09000000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: -posiadają aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki; -posiadają aktualną umowę lub promesę umowy z ENEA SA, umożliwiającą sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej ENEA SA do punktów poboru Zamawiającego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach