Przetargi.pl
Dostawa energii elektrycznej

Filharmonia Opolska ogłasza przetarg

 • Adres: 45-075 Opole, ul. Krakowska 24
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 077 4423270 , fax. 077 4423284
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Filharmonia Opolska
  ul. Krakowska 24 24
  45-075 Opole, woj. opolskie
  tel. 077 4423270, fax. 077 4423284
  REGON: 00027969200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.filharmonia.opole.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Wojewódzka Samorządowa Instytucja Kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa energii elektrycznej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w łącznej ilości szacunkowej ok. 1097,18 MWh, dla n/w jednostek: 1. Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera w Opolu, 45-075 Opole, ul. Krakowska 24; 2. Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, 46-017 Opole, ul. Minorytów 3; 3. Muzeum Śląska Opolskiego, 45-023 Opole, ul. św. Wojciecha 13; 4. Muzeum Wsi Opolskiej, 45-835 Opole, ul. Wrocławska 174; 5. Teatru im. Jana Kochanowskiego, 45-056 Opole, Pl. Teatralny 12; 6. Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. E. Smołki w Opolu, 45-081 Opole, ul. Piastowska 18-19-20.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 093000002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.filharmonia.opole.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach